Thời sự - Chính trị
Năm 2017 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội: Tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, 7 nhiệm vụ cụ thể
7:19' 30/12/2016
Chiều 29-12-2016, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; bí thư, trưởng ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Thành ủy.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TW phát biểu tại Hội nghị.


Xác định công tác tổ chức xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhìn lại một năm công tác, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Thủ đô Hà Nội. Nổi bật là ngành đã tham mưu tổ chức kịp thời, hiệu quả và có nhiều đổi mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ban Tổ chức Thành uỷ đã tham mưu với Thành ủy ban hành sớm Chương trình 01-CTr/TU, ngày 26-4-2016 với nhiều giải pháp mới, đột phá, có tính khả thi cao. Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, ban tổ chức các cấp ủy đã tập trung giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên. Trong năm đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu phục vụ có hiệu quả ự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy. Ban Tổ chức đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo 08 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy để chỉ đạo cụ thể Nghị quyết XVI Đảng bộ thành phố. Chủ trì tham mưu Chương trình 01-CTr/TU, ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2021”… Ban Tổ chức các cấp ủy đã thực hiện tốt việc tha mưu, chủ trì xây dựng các chương trình, đề án, chuyên đề về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; quan tâm công tác cán bộ trẻ, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Tham mưu thành công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp, công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Chủ động tham mưu Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 9-12-2016 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những nhiệm vụ, giải pháp đáp ứng yêu cầu của Trung ương.

Năm 2016, Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục tham mưu phục vụ tốt hoạt động của Ban Chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Thành ủy tại 10 quận, huyện và đảng bộ trực thuộc Thành ủy... Trong năm 2016, toàn thành phố thành lập 185 tổ chức đảng, 411 tổ chức công đoàn, 12 tổ chức hội phụ nữ, 113 tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên; kết nạp 704 đảng viên, 57.220 đoàn viên, hội viên. Đa số các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu, một số đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thành lập tổ chức đảng

Bên cạnh kết quả, việc tham mưu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm ở một số đơn vị chưa bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị còn một số lúng túng, quyết liệt. Công tác theo dõi, nắm tình hình cơ sở có lúc chưa sâu sát; việc báo cáo, phản ánh tình hình khó khăn, vướng mắc ở cơ sở còn chậm…

Năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tập trung tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ và có hiệu quả nhiệm vụ sau: Tham mưu, tổ chức tốt các chủ trương, nghị quyết, kết luận chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt là Chương trình hành động Thảnh ủy về thực hiện Nghị quyết 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biens”, “tự chuyển hóa” , “ trong nội bộ”. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chất lượng các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và xây dựng Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng vững mạnh.

Và thực hiện nhiệm vụ cụ thể: Tham mưu xây dựng và triern khai kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII); tiếp tục khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tham mưu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình, kết quả triển thực hiện Chương trình 01-CTr/TU về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tham mưu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội năm 2017. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về xây dựng đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến dấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Phối hợp tham mưu chỉ đạo các đại hội nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy, ban tổ chức các cấp ủy thời gian qua; biểu dương Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016. Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác xây dựng tổ chức đảng, thường xuyên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác này nhất là ở tuyến cơ sở; xác định đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Chúng ta phải có tổ chức mạnh, lựa chọn bố trí cán bộ và làm công tác tổ chức cán bộ phải thật sự là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tầm nhìn, có tư duy đổi mới, giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, có kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa. Cán bộ là gốc của công việc. Công việc có thành công hay thất bại đều là do cán bộ tốt hay xấu".

Hoan nghênh thành tích của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội năm 2016, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của Hà Nội sẽ được Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, triển khai rộng trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Thành ủy Hà Nội, Ngành Tổ chức xây dựng đảng thành phố quan tâm 5 nhóm công tác cần tập trung thực hiện trong năm 2017. Trong đó, theo đồng chí, Hà Nội cần tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ và nâng cao chất lượng trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ; trọng tâm là công tác đánh giá, quy hoạch và luân chuyển cán bộ; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế về công tác cán bộ.

 
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao cờ thi đua cho các tập thể

Tiếp thu ý kiến các đồng chí lãnh đạo, thay mặt cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố, Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết: Năm 2017, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Hà Nội sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu; tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện quy trình công tác gắn với xác định vị trí việc làm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đặc biệt là thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề đặt ra để đề xuất tháo gỡ khó khăn vướng mắc, chung sức cùng cơ sở giải quyết những vấn đề phức tạp trong công tác xây dựng đảng và tổ chức, cán bộ.

Thu Thủy

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS