Thời sự - Chính trị
Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
9:8' 4/1/2017

Chiều 3-1-2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ để đánh giá công tác tháng 12-2016, triển khai nhiệm vụ tháng 1-2017, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chinh trị, Bi thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị; tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Minh Chính Kết luận Hội nghị.


Thực hiện Kết luận giao ban cơ quan kỳ trước, các vụ, cục, đơn vị đã nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; nổi bật một số nhiệm vụ sau:

1. Hoàn thiện việc tổng kết đánh giá, phân loại, bình xét thi đua khen thưởng tập thể, cá nhân công chức, đảng viên năm 2016.

2. Tham mưu ban hành quy định của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; văn bản thông báo của Thường trực Ban Bí thư về chủ trương, nguyên tắc xem xét tiêu chuẩn lý luận chính trị cao cấp.

3. Hoàn thiện báo cáo tình hình biên chế và thực hiện tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2016; đề xuất giao biên chế năm 2017, định hướng đến năm 2021 báo cáo Lãnh đạo Ban gửi Bộ Chính trị. Tổng hợp số lượng và tình hình thực hiện các quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị.

4. Ban hành Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội không tái cử theo nhiệm kỳ đại hội; trình Ban Bí thư về việc hướng dẫn chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên kiểm tra viên chính và kiểm tra viên cao cấp năm 2016.

5. Tổ chức chấm thi nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016; tổ chức mở lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện cho 48 đồng chí (lớp thứ tư); xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết các đoàn đi nghiên cứu, học tập ở nước ngoài năm 2017; triển khai nội dung phối hợp với Trung Quốc trong công tác đào tạo cán bộ cấp chiến lược hằng năm.

6. Tổ chức đoàn cán bộ đi nghiên cứu tại Nhật Bản; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 của Đề án 165; tiếp tục công tác quản lý học viên ở nước ngoài.

7. Tham mưu trình Ban Bí thư về chủ trương tăng thêm chức danh phó bí thư cấp xã để thực hiện luân chuyển cán bộ theo đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang; ban hành văn bản hướng dẫn việc tặng Huy hiệu 45 năm tuổi đảng; hoàn thiện báo cáo kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 3 trình Lãnh đạo Ban cho ý kiến; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất về mô hình tổ chức đảng, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, tình hình phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

8. Hoàn thiện chương trình công tác năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện các đề án năm 2016; xây dựng văn bản đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong Đảng về công tác cán bộ, nhất là việc tiếp nhận và xử lý văn bản, hồ sơ nhân sự; tổ chức khảo sát tại các địa phương phục vụ báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016; hoàn thành báo cáo hoạt động đối ngoại năm 2016 và kế hoạch năm 2017. Tham mưu ban hành văn bản về bảo đảm an toàn thông tin hệ thống mạng cơ quan.

9. Hoàn thành việc chấm và lựa chọn được 86 tác phẩm xuất sắc nhất vòng sơ khảo để giới thiệu đưa vào chung khảo giải “Búa liềm vàng”; tiếp đón và làm việc với Đoàn Tạp chí Kosang Phăk sang thăm, làm việc tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Hội nghị xác định nhiệm vụ tháng tới, yêu cầu các vụ, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu toàn Ban, các vụ, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ Ban Tổ chưc Trung ương gương mẫu, trong sáng. Với tinh thần toàn diện, khoa học, thực tiễn, chuyên sâu nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Bám sát địa bàn, địa phương, nắm chắc tình hình, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương giao. Thực hiện tốt việc phân công, phân cấp, phân quyền đi đôi vơi tăng cường kiểm tra giám sát trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chưc xây dựng Đảng. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tiên độ, chất lượng...

 

Hồng Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS