Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp :
Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
6:52' 15/4/2017
Đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy xã Mỹ Ngãi, TP.Cao Lãnh.Chiều ngày 14-4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự và và phát biểu ý kiến. 

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thông qua tổ chức đảng và đảng viên; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo thông qua chủ chương, nghị quyết, chỉ thị, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng quy chế làm việc, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá, phân loại các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Tỉnh ủy viên theo dõi, giám sát thường xuyên đảng bộ các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy phân công các đồng chí ủy viên và các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chuyên viên cơ quan Đảng theo dõi đảng bộ xã, phường, thị trấn, hằng tháng dự sinh hoạt Đảng. Đảng ủy các xã, phường, thị trấn phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi các chi bộ thôn bản, dự sinh hoạt chi bộ, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập hợp vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Qua nhiều nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và nhiệm kỳ HĐND các cấp, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương của đồng chí bí thư (hoặc phó bí thư) cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở các cấp; bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn. Quá trình thực hiện mô hình này đã tạo được sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và hoạt động của HĐND và UBND trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm và các mặt công tác ở địa phương, phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tham mưu, giúp việc cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp của Đảng, từng bước xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ bản có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên các lĩnh vực.

Báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy cơ sở còn chậm, chưa tạo được bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế, xã hội. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nơi còn chậm, đề ra giải pháp còn chung chung, chưa sát thực tế. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng sinh hoạt một số chi bộ còn hạn chế. Một số cấp ủy chưa thực sự chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; chất lượng hoạt động của HĐND ở một số cơ sở còn hạn chế. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; cải cách tư pháp và cải cách hành chính có mặt còn chậm; thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham những, lãng phí hiệu quả chưa cao… Trong một số trường hợp chưa phân định rõ quyền lãnh đạo của cấp ủy đảng với quyền quản lý, điều hành của chính quyền hoặc phòng, ban, ngành, dẫn đến chồng chéo nhiệm vụ. Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vẫn chưa khắc phục triệt để được tình trạng hành chính hóa. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số đơn vị chưa đạt yêu cầu. Chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo nêu. Các ý kiến đã phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đảng viên đối với hệ thống chính trị ở địa phương; đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Hội nghị cũng được nghe một số tham luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nổi bật trong thời gian qua, như vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ xã Phú Đức, huyện Tam Nông về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong cánh đồng liên kết Bình Tiến; mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự; mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND thị trấn, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành; mô hình đảng bộ cơ sở khối đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trực thuộc Huyện uỷ Cao Lãnh… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, về đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng việc xây dựng và ban hành nghị quyết của Đảng; chú trọng việc đổi mới cách ra nghị quyết, cụ thể hóa nghị quyết gắn với tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết. Tổ chức thực hiện thật hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt hội họp, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. các cấp, các ngành cần giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, tổ chức đảng, thực hành dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân. Các cấp uỷ, tổ chức đảng vận dụng linh hoạt, sáng tạo bằng các chủ trương, cách làm mới phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn; triển khai các giải pháp đồng bộ, gắn liền với công tác chính trị tư tưởng, dân vận, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiếp tục điều chỉnh, nội dung, phương thức, phong cách làm việc của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. Tuyên truyền vận động nhân dân tạo đồng thuận xã hội cao, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, tính năng động, sáng tạo và các nguồn lực trong nhân dân.

Tăng cường phong cách lãnh đạo gần dân, sát dân, sâu sát cơ sở; phát hiện, lựa chọn đúng vấn đề để khơi dậy tiềm năng, xác định đúng những vướng mắc, nút thắt để tháo gỡ khó khăn, đồng thời điều chỉnh chủ trương, giải pháp khi tình hình có thay đổi. Tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém, vướng mắc kéo dài, cản trở sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Lê Minh Hoan cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" của Trung ương theo đúng yêu cầu đề ra.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS