Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
15:1' 21/4/2017

Sáng 21-4-2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác tổ chức quý I-2017. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.    
                          Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I năm 2017, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối phối hợp với các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ đúng trọng tâm, trọng điểm, tiến độ và chất lượng công việc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối, Ban Tổ chức đã thẩm định các đề án, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng cho các cấp ủy trực thuộc.

Cùng với đó, các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức xây dựng đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong thực hiện Nghị quyết, nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác cán bộ được thực hiện một cách dân chủ, khách quan, công khai và đúng quy trình, nhất là trong công tác quy hoach, đào tạo, sử dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng đảng thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm túc và giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động phối hợp với các ban, đơn vị và các cơ quan liên quan góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu và trao đổi thông tin công tác…

Quý II năm 2017, Ban tổ chức Đảng ủy Khối và cấp ủy tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, tổ chức làm việc với ban thường vụ một số đảng ủy trực thuộc. Xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc”; tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Trên cơ sở đó, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng ủy Khối trình Ban Tổ chức Trung ương.

Hoàng Mẫn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS