Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2017
7:27' 30/5/2017

Chiều 29-5-2017, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 72 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.   

                               Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 5, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tích cực chuẩn bị các điều kiện; đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung cho Hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức tổ chức vào ngày 3-6-2017. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã tham mưu hoàn thiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung nắm chắc tình hình chính trị hiện nay để phục vụ cho công tác nhân sự thường xuyên và công tác phát triển đảng, quy hoạch cán bộ; thẩm định giúp cấp ủy cử cán bộ đi nghiên cứu, học tập, công tác ở nước ngoài. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thẩm định tiêu chuẩn chính trị 4 trường hợp cán bộ diện Trung ương quản lý đảm bảo chính xác, khách quan, đúng thời gian quy định. Tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổ chức họp báo và ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017. Tổ chức thực hiện tốt công tác nội bộ cơ quan: hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi và xây dựng Quy chế làm việc của Ban; hoàn thành dự thảo “Quy chế khuyến khích tính sáng tạo, đổi mới”; tổ chức Lớp thứ nhất tập huấn “Phương pháp phân tích định tính” nhằm trang bị những phương pháp, mô hình nghiên cứu mới cho cán bộ, công chức của Ban phục vụ việc nghiên cứu xây dựng đề tài, đề án và thực hiện các nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện công tác điều chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại cán bộ, công chức giữa các vụ, cục, đơn vị.

Các báo cáo tổng kết, sơ kết, chuyên đề phục vụ các đề tài, đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng đã được từng bước hoàn thiện trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi về. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực góp ý vào dự thảo các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương làm cơ sở hoàn thiện để ban hành Hướng dẫn chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp có vốn sở hữu Nhà nước; đồng thời tiếp tục hoàn thiện việc bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các văn bản.

Trong tháng 6, toàn Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tập trung triển khai các nhiệm vụ sau: 
Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; thẩm định, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Ban phê duyệt quy hoạch cán bộ theo Kết luận số 12-KL/TW, ngày 22-3-2017 của Bộ Chính trị. Nắm chắc tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là các địa phương có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ban. Tham mưu xây dựng Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo về tình hình Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo sơ kết và dự thảo Quy định về công tác luân chuyển cán bộ. Tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp của các địa phương, đơn vị về bổ sung, sửa đổi Quyết định số 67-QĐ/TW về Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quyết định số 68-QĐ/TW về Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị.

Hoàn thiện Tờ trình và Đề cương chi tiết Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Tham mưu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW, ngày 9-3-2010 về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình tổ chức cơ sở đảng; Quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; xây dựng hướng dẫn thực hiện Quy định 69-QĐ/TW về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp tục thực hiện Đề án Sửa đổi, bổ sung Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Hoàn thiện hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên; văn bản về lề lối làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sáng, gương mẫu. Hoàn thành hướng dẫn về việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW, Chỉ thị số 01-CT/TW và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ “Quy định kiểm điểm, đánh giá và phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” Sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ”.

Tổng hợp 6 chuyên đề bài giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí trưởng, phó ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối với cán bộ cao cấp (đối tượng 1) khóa 65; tổ chức đoàn cán bộ cấp vụ đi nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ban hành kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ cấp cao đi nghiên cứu tại Sin-ga-po. Tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc Đề án nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Trình Lãnh đạo Ban ban hành Quy chế xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Nghiên cứu thực hiện phân cấp thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2017. Tiếp tục hoàn thiện 3 đề án: Bổ sung, sửa đổi Quyết định 79 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; Đề án luân chuyển cán bộ, công chức trong Cơ quan; Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý.

Tiếp nhận triển khai các đoàn phân cấp và tổng hợp hồ sơ các đoàn bồi dưỡng năm 2017 theo Kế hoạch; tiếp tục triển khai Dự án hợp tác với Nhật Bản. Triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức. Hoàn thiện các văn bản về trách nhiệm, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cán bộ diện Trung ương quản lý; nghiên cứu các nội dung góp ý tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) để tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của ban thường vụ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết. Xây dựng các báo cáo tổng kết, sơ kết và tham gia góp ý vào các dự thảo đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Hoàn thiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng vị trí việc làm theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với tích cực thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020. Phối hợp với các ngành chức năng, cấp uỷ các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn; thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ, kết nạp đảng viên. Quản lý, theo dõi cán bộ, đảng viên khi đi ra nước ngoài đảm bảo quy định. Tham mưu cấp ủy các cấp xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác chuyên môn về cán bộ, đảng viên. Thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ; đồng thời tham mưu đề xuất, kiến nghị Trung ương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương biểu dương các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chuẩn bị chu đáo cho hội nghị giao ban trực tuyến và có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương tích cực, khẩn trương triển khai, hoàn thành các đề án, đề tài được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định. Tăng cường phối hợp giữa các vụ, cục, đơn vị trong Ban cũng như với các địa phương, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn ngành. Các vụ theo dõi địa phương, các bộ, ban, ngành cần kiểm tra hồ sơ cán bộ chặt chẽ; bám sát địa bàn đã được phân công, nắm chắc tình hình thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng để kịp thời phản ánh, tham mưu xử lý những vấn đề, vướng mắc nảy sinh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đề nghị lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đạt kết quả cao. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh những sai sót, vi phạm ở một số tổ chức, đơn vị. Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, khách quan, minh bạch, hoàn thành xong trước 30-7-2017. Chủ động nắm tình hình nội bộ, phản ánh kịp thời với cấp ủy hoặc Ban Tổ chức Trung ương. Tích cực tham gia góp ý vào các văn bản, đề án, đề tài của Trung ương, bảo đảm chất lượng và thể hiện được trí tuệ tập thể. Xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong sáng, gương mẫu.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS