Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp khảo sát việc kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
7:17' 15/6/2017
Đồng chí Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Phú HựuNgày 14-6-2017, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ do đồng chí Phan Văn Thắng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại huyện Châu Thành. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Châu Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng nêu rõ: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch khảo sát nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Đề án phân công kiêm nhiệm ở cấp xã, phường, thị trấn và sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, hợp nhất một số chức danh, xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, với yêu cầu Đảng thống nhất lãnh đạo toàn diện, tạo sự liên thông trong hệ thống chính trị, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc hiệu quả hơn.

Đảng bộ huyện Châu Thành hiện có 54 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy (18 đảng bộ, 36 chi bộ), với 4.163 đảng viên, chiếm 2,72% dân số. Từ năm 2011 đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ tiến hành giải thể 3 chi bộ cơ sở; chia tách để thành lập mới 3 chi bộ cơ sở; sáp nhập 4 chi bộ cơ sở thành 2 chi bộ cơ sở; thành lập mới 3 đảng bộ cơ sở, 3 chi bộ cơ sở; tiếp nhận 1 chi bộ cơ sở. Đặc biệt từ tháng 3-2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thành lập Đảng bộ các cơ quan khối Đảng Huyện trên cơ sở hợp nhất các chi bộ các ban và cơ quan Huyện ủy. Bên cạnh đó, huyện cũng đã thực hiện nhất thể hoá chức danh trưởng ban dân vận huyện uỷ kiêm chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; hợp nhất Ban Quản lý dự án huyện với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để thành lập Ban Quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện; giải thể Ban Quản lý chợ huyện; thành lập Ban Quản lý Công trình công cộng huyện; sáp nhập Trung tâm Dạy nghề với Trung tâm Giáo dục thường xuyên; sáp nhập Trung tâm Y tế với Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện. Huyện đang thực hiện mô hình bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch HĐND ở 9 xã, thị trấn; phó bí thư thường trực đảng uỷ kiêm chủ tịch HĐND ở 3 xã; bí thư đảng uỷ kiêm chủ tịch UBND ở 1 xã. Đồng thời, có 12 đơn vị thực hiện mô hình bí thư chi bộ ấp, khóm đồng thời là trưởng ấp, khóm; 36 đơn vị thực hiện công an viên kiêm phó ấp; 28 đơn vị thực hiện ấp đội trưởng kiêm phó ấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã xác định nhiệm vụ trọng tâm phải sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng gắn với kiện toàn, tổ chức bộ máy của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính. Huyện ủy đã lãnh đạo thực hiện nhiều giải pháp tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ như lãnh đạo xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình, đề án xác định vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển công chức cấp xã; lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, từng bước chuẩn hoá cán bộ, công chức. Công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đi vào hoạt động ổn định; thực hiện nhiệm vụ từ Huyện đến xã, thị trấn được phân cấp rõ ràng đúng theo quy định; trong công tác có sự phối, kết hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc. Hoạt động của các hội ngày càng thể hiện rõ vai trò tập hợp đoàn kết, phát huy sức mạnh của hội viên và bảo đảm tính dân chủ, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng sáng tạo, chủ động tham gia xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các hội luôn là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội hóa, nhiều hội viên đã và đang tham gia tư vấn, phản biện xã hội góp phần nâng cao vai trò quản lý, hoàn thiện chính sách của nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình kiện toàn bộ máy tổ chức còn một vài cấp ủy đảng cơ sở, nhất là người đứng đầu thiếu quan tâm, chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt, lúng túng trong cách làm; kiện toàn bộ máy còn nghiêng về sáp nhập bộ máy, tinh giản biên chế, chưa quan tâm nhiều đến việc nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chưa thực hiện tốt công tác khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức bộ máy, chỉ thống kê về số liệu, chưa phân tích rõ sự chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đội ngũ cán bộ, công chức đến nay đã đáp ứng yêu cầu về số lượng, song chất lượng chưa đồng đều, thiếu cán bộ giỏi trong việc tham mưu đề xuất giải pháp thật sự có hiệu quả. Việc bố trí, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong nhiều cơ quan, đơn vị chưa thực sự hợp lý do chưa quyết liệt trong sắp xếp, đánh giá, phân loại, tinh giản đối với cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, còn có biểu hiện ngại va chạm, nể nang. Một số hội hoạt động mang tính hình thức, chưa phản ánh được nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, còn hành chính hóa, chưa chú ý đến công tác tuyên truyền giáo dục hội viên, tập hợp thu hút hội viên. Cán bộ lãnh đạo hội tuy nhiệt tình, có kinh nghiệm song còn nhiều cán bộ kiêm nhiệm hoặc tuổi đã cao do đó thời gian dành cho hội còn ít.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện uỷ Châu Thành tiếp tục tập trung thực hiện xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, hợp nhất một số chức danh, xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung thực hiện tốt việc kiêm nhiệm các chức danh cấp xã, thị trấn (1 người kiêm nhiệm từ 1-2 chức danh) nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, trách nhiệm, tăng thu nhập cho cán bộ; phát huy dân chủ, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay về công tác tổ chức đảng, đảng viên. Thành lập Đảng bộ khối ở các cơ quan cấp huyện, giảm đầu mối các tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy. Sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở cả về trách nhiệm, ý thức trong thực thi công vụ. Sắp xếp hợp lý hơn về số lượng biên chế cán bộ, công chức cấp xã; sáp nhập một số trường, xóa một số điểm lẻ không còn phù hợp, giúp tiết kiệm biên chế và chi phí.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khảo sát tại 2 xã Phú Hựu và An Nhơn, huyện Châu Thành.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS