Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 8-2017
22:35' 31/7/2017
Chiều 31-7-2017, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


    
                                     Hình ảnh từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 7-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Tổ chức các hội nghị, hội thảo xin ý kiến, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị làm cơ sở thực hiện hiệu quả các đề tài, đề án và nhiệm vụ chung của Ngành: Hội thảo góp ý vào Đề cương Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Hội thảo về vấn đề phát triển đảng viên đối với người có đạo và việc xây dựng cốt cán trong tôn giáo; Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác quản lý công chức trong cơ quan Đảng ở địa phương - Một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp”; Hội thảo với các giáo sư Nhật Bản “Kinh nghiệm của Nhật Bản trong lĩnh vực tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và địa phương ở Việt Nam”. Chủ động hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương phục vụ các đề tài, đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đến nay đã hoàn thiện nhiều đề án quan trọng trong Chương trình công tác năm 2017. Đặc biệt, toàn Ngành đã tập trung cao độ chuẩn bị cho Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); chủ động tham mưu tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nhân sự các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đúng quy định; trao đổi, hướng dẫn về các nội dung về công tác cán bộ nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, kiện toàn, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu với 37 trường hợp. Nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017; kịp thời thông báo tới các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai.

Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017, trong đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng (khóa XII); mở lớp thứ ba nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân cách mạng Lào tại Việt Nam; thẩm định 11 lớp cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; hoàn thiện tài liệu chuyên đề lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, học tập tại nước ngoài; triển khai và tổ chức các đoàn phân cấp do Văn phòng 165 tổ chức.

Dự và nắm tình hình đại hội điểm các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020; chỉ đạo sát sao việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020. Chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Hiện Ban Tổ chức Trung ương đang hoàn thiện báo cáo Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương năm 2016. Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch tập huấn phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, một số địa phương; hoàn thiện việc nâng cấp trang thông tin điện tử Tạp chí Xây dựng Đảng; đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử Giải Búa liềm vàng.

Trong tháng 8, toàn Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Ban Tổ chức Trung ương tập trung triển khai và thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu trao đổi, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kịp thời giải đáp, trả lời các đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu hoàn thiện văn bản quy định về công tác luân chuyển cán bộ; rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông báo số 88-KL/TW của Bộ Chính trị về thành lập tổ giúp việc các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện Đề cương chi tiết Đề án Trung ương 6 (khóa XII). Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ban hành Quy định về lề lối làm việc của Ban Tổ chức Trung ương, xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị “trong sáng, gương mẫu, tinh thông”; tiếp tục thực hiện các đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW về Đảng viên làm kinh tế tư nhân”; “Tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

Hoàn chỉnh đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện Đề án “Giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an”; dự kiến các đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm tại Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình hợp tác về đào tạo cán bộ giữa 2 Đảng. Hoàn thiện và triển khai thực hiện Kế hoạch hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Tiếp tục hoàn thiện đề án Bổ sung, sửa đổi Quyết định 79 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng vị trí việc làm tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tham mưu tổ chức thi tuyển chức danh vụ trưởng 3 vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở đảng; Địa phương III. Phối hợp tổ chức một số hội nghị tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của ban thường vụ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016. Kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Tiếp tục hoàn thiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng vị trí việc làm gắn với tích cực thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch thi tuyển lãnh đạo cấp phòng và cấp sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ. Nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn; thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ, kết nạp đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020. Thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

    

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 7 vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nghiêm túc Kết luận tại hội nghị toàn quốc đầu năm và 6 tháng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm kiện toàn cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tránh bị động, lúng túng trong công tác cán bộ.

Tiếp tục góp ý xây dựng Đề án Hội nghị Trung ương 6 và Đề án Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các ban, bộ, ngành; không ngừng nâng cao uy tín, vị thế gắn với xây dựng hình ảnh người làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong sáng, gương mẫu, tinh thông. Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; nghiên cứu mở các lớp tập huấn, trang bị kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của địa phương. Tham mưu cấp ủy các cấp kịp thời xử lý những sai phạm liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS