Thời sự - Chính trị
Đại hội Chi bộ Vụ Địa phương III nhiệm kỳ 2017-2020 thành công tốt đẹp
15:48' 29/8/2017
Ngày 29-8-2017, tại TP Hồ Chí Minh, Chi bộ Vụ Địa phương III, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa Ban Chi ủy khóa mới


Nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ Vụ Địa phương III đã coi trọng công tác lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; triển khai nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; phổ biến trong các buổi sinh hoạt và sao gửi văn bản, tài liệu để đảng viên nghiên cứu. Trong kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Chi ủy bố trí thời gian thích hợp để phổ biến chủ trương, văn bản mới và thông tin thời sự, góp phần giúp cán bộ, đảng viên bổ sung, cập nhật kiến thức mới. Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên động viên đảng viên tự học, tự rèn luyện để nâng cao nhận thức, hiểu biết và năng lực công tác, bản lĩnh chính trị; từ đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh đi vào nền nếp. Chi bộ đã ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 02-KH/CB-V.III, ngày 9-12-2015 về sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2016, xác định 2 chủ đề cụ thể là “An toàn, tiết kiệm” và “Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác”; Kế hoạch số 02-KH/CB-V.III, ngày 4-5-2017 về sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017, xác định 2 chủ đề cụ thể là “Nâng cao bản lĩnh chính trị, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Nói được làm được, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”; Kế hoạch số 01-KH/CB-V.III, ngày 4-5-2017 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo vụ chỉ đạo cán bộ, chuyên viên thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là, bám sát địa bàn, theo dõi, đôn đốc, tham dự và kịp thời tổng hợp tình hình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tham gia phục vụ Đại hội XII của Đảng; hướng dẫn, nắm tình hình công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Ban về những trường hợp ứng cử là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh, thành phố trong khu vực. Bên cạnh đó, cán bộ, chuyên viên của Vụ đã thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc các địa phương, cơ quan triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng đề án vị trí việc làm và tiến hành sơ kết, tổng kết một số chuyên đề phục vụ xây dựng các đề án về công tác tổ chức xây dựng đảng, trình các Hội nghị: Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII); thẩm định hồ sơ, phối hợp tham mưu Lãnh đạo Ban phê duyệt kết quả rà roát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Vụ đều có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng; lãnh đạo Vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở hằng tuần, hằng ngày gắn với phát huy tinh thần trách nhiệm từng cá nhân, nhất là cán bộ theo dõi địa bàn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quan tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nhiệm kỳ qua, Ban Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Vụ triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan. Chi bộ thực hiện sinh hoạt định kỳ vào sáng thứ hai tuần đầu của tháng; nội dung sinh hoạt từng bước được nâng lên, góp phần tạo bước chuyển đáng kể trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Hằng năm, triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng Chi bộ và từng đảng viên; kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Chi ủy. Kết quả bình xét năm 2015 và 2016, Chi bộ đều đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy cấp trên khen thưởng.

Tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chi ủy đã phối kết hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ trong công tác xây dựng đơn vị, chăm lo củng cố đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Ban Chi ủy đã dành nhiều cuộc họp, sinh hoạt chi bộ để tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, công tác nội bộ Vụ; thực hiện đầy đủ, công khai các chính sách cán bộ; phát huy dân chủ trong đánh giá cán bộ... Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn hoạt động, tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua mà trọng tâm là phát huy dân chủ, đổi mới phong cách và lề lối làm việc, “đoàn kết - kỷ cương - nói đi đôi với làm”, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Các hoạt động đã có bước phát triển mới với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, tạo bầu không khí vui tươi, phấn  khởi...

Đại hội đã đề ra những chỉ tiêu và biện pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Vụ Địa phương III phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt kịp thời các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và của cấp ủy cấp trên. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của cán bộ, đảng viên Vụ Địa phương III vào thành tích chung của Ban, đồng chí Nguyễn Thanh Bình mong muốn, mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ Địa phương III nhìn nhận đầy đủ, khách quan những hạn chế, khuyết điểm của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và chủ động khắc phục. Trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục làm tốt việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chú trọng việc đổi mới truyền đạt nghị quyết của Đảng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng phát huy dân chủ và giữ vững đoàn kết nội bộ. Bên cạnh đó, Ban Chi ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Vụ triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác của Ban. Lãnh đạo Chi bộ, lãnh đạo Vụ tiếp tục chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, say sưa làm việc để đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên Vụ Địa phương III gương mẫu, sáng tạo trong công tác; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời, chuẩn xác về vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ sở; thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ nhau với sự chân thành, tình cảm, trách nhiệm.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy; đồng chí Đào Công Nhanh, Phó vụ Trưởng phụ trách Vụ Địa phương III được bầu làm Bí thư Chi bộ Vụ Địa phương III, nhiệm kỳ 2017-2020.

T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS