Thời sự - Chính trị
Chi bộ Vụ Đảng viên tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
17:10' 29/8/2017
Chiều 29-8-2017, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Đảng viên (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.


 
Đ/c Nguyễn Phi Long (đứng), Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Chi bộ Vụ Đảng viên hiện có 9 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2017, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, sự đoàn kết, nhất trí của các đảng viên, Chi bộ Vụ Đảng viên đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về công tác xây dựng đội ngũ đảng viên và công tác đảng viên, cụ thể là:

Quan tâm lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức cho đảng viên quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia thực hiện Đề án “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham mưu Lãnh đạo Ban trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trình Bộ Chính trị ký ban hành. Tham gia xây dựng đề cương, tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 thay thế Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”. Tham mưu Lãnh đạo Ban nội dung xây dựng phong cách, lề lối làm việc của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị “trong sáng, gương mẫu”. Tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành Quyết định số 54-QĐ/BTCTW ngày 1-3-2016 và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 2-3-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba; tổng hợp, xây dựng báo cáo Ban Bí thư về kết quả kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ ba của các tỉnh ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tham mưu Lãnh đạo Ban nội dung “Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân” và “Tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”. Tham mưu Lãnh đạo Ban nội dung “Quy định về rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng” và “Hướng dẫn khung để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên”. Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia các Đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Bảo vệ thành công Đề án khoa học “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ đảng viên trong giai đoạn hiện nay”. Chế độ sinh hoạt chi bộ được duy trì theo định kỳ vào ngày 1 hằng tháng, trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 10 lần sinh hoạt chuyên đề. Kết quả đánh giá chất lượng chi bộ hằng năm, Chi bộ Vụ Đảng viên đều đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, đồng chí Hoàng Trọng Hưng đề nghị Chi bộ Vụ Đảng viên tiếp tục bám sát chương trình công tác của Lãnh đạo Ban, triển khai có hiệu quả các đề án, đề tài; giải đáp kịp thời những vướng mắc trong công tác đảng viên. Tăng cường phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong Ban cũng như các đơn vị, địa phương. Quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh, duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ gắn với công tác tự phê bình và phê bình. 

 
                 Chi ủy Chi bộ Vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy; đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ Vụ Đảng viên nhiệm kỳ 2017-2020.

Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS