Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9-2017
6:58' 6/9/2017

Chiều 5-9-2017, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 
                                   Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tháng 8-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật các kết quả sau:

Tham mưu Bộ Chính trị ban hành các quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được dư luận đồng tình, đánh giá cao. Tiếp tục hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động tham mưu cấp ủy, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương phục vụ các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đến nay đã hoàn thiện 4 đề án quan trọng trong Chương trình công tác năm 2017, trình xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Toàn Ngành đã tập trung cao độ chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị Đề án Trung ương 6 khóa XII; đồng thời tích cực triển khai, thực hiện Đề án trình Hội nghị Trung ương 7.

Hoàn thiện báo cáo tổng hợp ý kiến và các báo cáo chuyên đề phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì xây dựng dự thảo Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình biên chế của hệ thống chính trị năm 2016 và định hướng biên chế giai đoạn 2017-2021. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh uỷ, thành uỷ; cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh. Đồng thời thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Đến nay, đã có 22 địa phương hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm cấp tỉnh, gửi về Ban Tổ chức Trung ương.

Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bổ sung, kiện toàn, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu 29 trường hợp. Đề xuất chính sách hưu trí đối với 2 đồng chí cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Ban hành Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Ban hành Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII; tổ chức lớp thứ ba nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân cách mạng Lào tại Việt Nam; lớp thứ hai bồi dưỡng Bí thư cấp ủy cấp huyện. Tuyển sinh đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ tại Nhật Bản theo kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Tiếp tục kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, gắn với việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Hướng dẫn, đôn đốc đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020. Chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ hai - năm 2017. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về giải, đăng tải các tác phẩm về công tác xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Báo Nhân dân và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tập huấn phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, một số địa phương; trao đổi về kinh nghiệm viết bài xây dựng Đảng để tham dự Giải Búa liềm vàng.

Trong tháng 9-2017, toàn Ngành nỗ lực triển khai và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thiện Đề án Trung ương 6, Tờ trình và các báo cáo chuyên đề để trình Bộ Chính trị. Tiếp tục nghiên cứu Đề án Trung ương 7 khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Triển khai các đoàn kiểm tra về việc tăng biên chế, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Hoàn chỉnh văn bản quy định về công tác luân chuyển cán bộ; công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số; sửa đổi, bổ sung Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức lớp thứ ba Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện. Tham mưu tổng kết 3 lớp “Nghiên cứu, trao đổi chuyên đề với các đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, các đồng chí cấp thứ trưởng và tương đương mới được đề bạt, bổ nhiệm của Đảng Nhân dân cách mạng Lào”. Tiếp tục tổ chức các đoàn đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài theo kế hoạch.

Triển khai đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; nghiên cứu việc bổ sung, sửa đổi Hướng dẫn số 52-HD/BTCTW ngày 02-12-2005 của Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ban hành Quy định về lề lối làm việc của cán bộ Ngành tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện các đề án về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý IV-2017.

Trao đổi kinh nghiệm viết bài về xây dựng Đảng để tham dự Giải Búa liềm vàng ở một số địa phương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ hai - năm 2017 gắn với tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng vị trí việc làm; tổ chức thi tuyển chức danh vụ trưởng: Vụ Chính sách cán bộ, Vụ Cơ sở đảng, Vụ Địa phương III; xây dựng phần mềm đánh giá kết quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức định kỳ hằng tuần, hằng tháng, quý, năm của Ban. Rà soát, bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy định của Ban; thực hiện xuất bản sách văn kiện để phục vụ việc nghiên cứu, tra cứu xây dựng đề án.

Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của ban thường vụ sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện. Hoàn thành hồ sơ rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2025-2030 của các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc cấp ủy trực thuộc Trung ương, trình phê duyệt theo thẩm quyền.

Đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng vị trí việc làm gắn với tích cực thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch thi tuyển lãnh đạo cấp phòng và cấp sở; tổng hợp phương án luân chuyển cán bộ trong quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ; phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ.

Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, cấp uỷ các cấp nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn; thẩm định, xác minh hồ sơ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ công tác nhân sự thường xuyên, kết nạp đảng viên. Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020. Thực hiện kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chủ động rà soát, xử lý các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ; đồng thời tham mưu đề xuất, kiến nghị Trung ương giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trong thời gian tới, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, toàn Ngành cần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương cần tích cực triển khai các đề án, đề tài bảo đảm thời gian, nhất là các đề án trình Hội nghị Trung ương 6 và Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Tăng cường kiểm tra việc tăng biên chế của các địa phương, bộ, ngành; hoàn thiện các văn bản về công tác luân chuyển cán bộ; theo dõi tổng hợp, kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; theo dõi, đôn đốc triển khai đề án vị trí việc làm và thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các vụ theo dõi địa bàn cần nắm chắc tình hình các địa phương, đơn vị, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban xử lý những vấn đề nảy sinh.

Các đảng bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và thời gian. Chủ động tham mưu, góp ý các đề án, đề tài; tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục xây dựng đề án vị trí việc làm theo lộ trình. Tham mưu cấp ủy thực hiện tinh giản biên chế và thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS