Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2017
6:56' 5/12/2017

Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
                          Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu kết luận hội nghị.

Trong tháng 11-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII được ban hành, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 27-11-2017 thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, toàn Ngành xây dựng Đảng sẽ chủ trì, phối hợp, tham mưu 16 nội dung công việc từ nay đến năm 2020, trong đó có 12 nhiệm vụ thực hiện từ năm 2018, 3 nhiệm vụ phải hoàn thành trong năm 2018. Ngày 29-11-2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, nhấn mạnh và làm rõ nhiều vấn đề quan trọng của Nghị quyết, nhất là Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện.

Trong tháng, các tỉnh, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021; một số địa phương, đơn vị tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 địa phương, cơ quan, đơn vị với tổng số 195 lượt đồng chí. Các địa phương, đơn vị tiếp tục tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Trung ương đang tập trung xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”.

Thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW. Đến nay, đã có 50/63 tỉnh, thành phố và 8/19 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Tổ chức tập huấn công tác thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cho 170 cán bộ, công chức của 61 tỉnh ủy, thành ủy và 15 cơ quan trung ương theo chủ trương phân cấp; đồng thời chuyển giao ngân hàng đề thi, đáp án, thang điểm để các địa phương, đơn vị tham khảo. Thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Hội đồng thi nâng ngạch. Đến nay, đã có 6 tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính.

Tham mưu trình Bộ Chính trị gợi ý kiểm điểm đối với một số ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương có vấn đề nổi cộm, gây bức xúc dư luận hoặc có biểu hiện suy thoái, ”tự diễn biến”, ”tự chuyển hóa”; trình Bộ Chính trị thành lập các đoàn kiểm tra năm 2018 về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ban hành Công văn hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở, đảng viên năm 2017 nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tập thể, cá nhân thời gian qua, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Tiếp tục tổng hợp Báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2017 và nhu cầu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2018-2020. thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh trưởng phòng: Phòng Hành chính - Lưu trữ, Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban); Phòng Hành chính - Quản trị (Vụ Địa phương III) và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực tham gia hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng lần thứ hai - năm 2017, đến nay đã có 1.985 tác phẩm tham dự. Ban Tổ chức Trung ương đã thành lập Hội đồng sơ khảo và Quy chế làm việc của Hội đồng. Tiếp tục phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Trong tháng 12-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tham mưu cấp ủy các cấp giới thiệu một số tập thể, cá nhân để gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Tham mưu hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực năm 2017 và hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Đồng thời, tiến hành đánh giá kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

2. Khẩn trương hoàn thiện các đề án, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong chương trình làm việc tháng 12-2017: Bổ sung, sửa đổi Quy định số 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, trình Bộ Chính trị; Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân, trình Bộ Chính trị; Quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm, trình Bộ Chính trị; Sửa đổi, bổ sung các quy định số  94-QĐ/TW, 95-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn, trình Ban Bí thư.

3. Hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

4. Hoàn thiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

5. Thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ theo phân cấp, chú trọng việc hoàn thành hoàn thành việc bổ sung hồ sơ quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các lớp theo kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức năm 2017. Triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2017.

6. Hoàn thiện, ban hành Quy định về lề lối làm việc của ban tổ chức cấp ủy các cấp; tiêu chuẩn người cán bộ, công chức làm công tác tổ chức Xây dựng Đảng. Báo cáo Bộ Chính trị Đề án“Tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 15-QĐ/TW về Đảng viên làm kinh tế tư nhân”. Tiếp tục hoàn thiện Đề án “Tổng kết việc thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-01-2013 về việc thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng tuyên truyền về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai việc chấm Giải Búa liềm vàng vòng chung khảo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong tháng 11 vừa qua. Trong tháng 12, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu quán triệt các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tham mưu tiến hành kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, đặc biệt là Đề án Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Cơ quan thường trực Giải Búa liềm vàng cần tăng cường phối hợp với các đơn vị, chủ động tham mưu hoàn thành chấm các tác phẩm vòng sơ khảo, chung khảo; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ hai, năm 2017.

Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS