Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 năm 2017
19:25' 2/1/2018

Chiều 02-1-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.      
 Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 12-2017, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 04-7-2017 của Bộ Chính trị về Quy định phân cấp quản lý cán bộ và Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 04-7-2017 của Bộ Chính trị về “Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử”. Trên cơ sở đó, tham mưu ban hành Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tiếp tục thẩm định, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện đồng bộ việc xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTW. Đến nay, đã có 57/63 tỉnh, thành phố và 15/19 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, gửi về Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo hoặc làm việc trực tiếp để trao đổi, giải đáp, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương đã cơ bản hoàn thiện Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đề cương chi tiết Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”.

Tiếp tục hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017. Hiện đã có 55 cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II theo phân cấp thẩm quyền. Nhiều địa phương đã thông báo kết quả thi và ra quyết định nâng ngạch đối với cán bộ, công chức dự thi đạt yêu cầu. Nhìn chung, với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương, bước đầu việc phân cấp tổ chức kỳ thi đã đạt được kết quả tốt…

Tích cực chuẩn bị, tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017. Các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương đã tích cực tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đến nay, Ban Tổ chức Trung ương đã nhận được 51 báo cáo tổng kết của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường trực Ban Bí thư đã nhất trí về thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 vào ngày 19-01-2018 với hình thức trực tuyến.


Trong tháng 01-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai đánh giá, kiểm điểm công tác năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017

2. Chủ động chuẩn bị các đề án trình hội nghị Trung ương 7 khóa XII và hoàn thiện Chương trình công tác năm 2018. Hoàn thành cơ bản đề cương chi tiết Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Chuẩn bị tổ chức hội thảo ở 3 khu vực; xây dựng nội dung câu hỏi phục vụ điều tra dự luận xã hội về những nội dung liên quan đến công tác cán bộ, đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

3. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm. Chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học về Đổi mới mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (tại miền Nam). Tiếp thu ý kiến đóng góp của Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội vào Báo cáo tổng hợp về việc tự kiểm tra việc thực hiện Kết luận 64-KL/TW và Nghị quyết 39-NQ/TW của các địa phương, đơn vị. Thành lập Tổ Biên tập xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

4. Thực hiện tốt công tác cán bộ: Thực hiện tốt các khâu công tác cán bộ theo phân cấp, hoàn thành thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 của các địa phương, đơn vị; tham mưu ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018...

5. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Phối hợp với Văn phòng Trung ương và các ban đảng Trung ương tham gia giúp việc các đoàn của Bộ Chính trị dự và chỉ đạo kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án “Quy định về rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”; Đề án “Hướng dẫn khung để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên”.

6. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình bảo vệ chính trị nội bộTiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những nơi nội bộ chưa thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, để kịp thời có biện pháp xử lý.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thông tin đại chúng tuyên truyền về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng hợp kết quả chấm chung khảo các tác phẩm báo chí Giải Búa liềm vàng lần thứ hai – năm 2017. Chuẩn bị tổ chức chu đáo Lễ trao giải vào ngày 03-2-2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 12 vừa qua. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn hết sức nặng nề, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ngày 19-1-2018; Thực hiện tốt việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ như lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch các chức danh, chuẩn bị lớp cán bộ thay thê các đồng chí sắp nghỉ chế độ; chuẩn bị tốt cho Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 có hiệu quả; thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiết kiệm trong dịp Tết; làm tốt công tác tuyên truyền làm sao để lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực.

 

Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS