Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng đảng triển khai nhiệm vụ năm 2018
6:22' 6/1/2018
Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương phát biểu chào mừng hội nghị


Ngày 5-1-2018, tại tỉnh Bình Dương, Cụm Thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức 11 tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm Thi đua số 4 (Tiền Giang, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP. Hồ Chí Minh) tới dự.         
Phát biểu chào mừng hội nghị đồng chí Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đánh giá cao kết quả thi đua năm 2017 Cụm thi đua Số 4 Ngành Tổ chức xây dựng đảng; ghi nhận những cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương và những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng đảng của tỉnh.  Đồng chí đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện các nội dung thi đua, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương để các địa phương khác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm nhân ra diện rộng.
Năm 2017, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm Thi đua số 4 đã tích cực tham mưu, cụ thể hóa và triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng; thi đua thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Kết luận số 03-KL/BTCTW ngày 16-3-2017 của Ban Tổ chức Trung ương.
Để thực hiện tốt công tác thi đua, cụm đã ban hành Quy chế số 01-QC/CTĐ ngày 26-4-2017 về tổ chức, hoạt động Cụm Thi đua số 4; xây dựng tiêu chí và thang điểm đánh giá thi đua của cụm và kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bảng điểm và triển khai, phát động thi đua tới ban tổ chức các huyện ủy (tương đương) và 100% cán bộ, công chức cơ quan. Nội dung thi đua hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cụm đã tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới giữa các thành viên trong cụm.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm còn những hạn chế nhất định. Một số công tác chuyên môn chưa đạt kết quả cao, tiến độ thực hiện còn chậm so với thời gian quy định. Việc tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy còn chậm so với quy định. Thực hiện đề án vị trí việc làm còn lúng túng, chưa bảo đảm tiến độ.  Công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và tham mưu sắp xếp, bố trí cán bộ chủ chốt sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện có lúc chưa kịp thời. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm chắc chính trị hiện nay của cán bộ còn hạn chế. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua một số nơi chưa sôi nổi, hiệu quả chưa cao...
Năm 2018, các thành viên Cụm Thi đua số 4 thi đua thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố. Tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vềTăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung 5 (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị" và Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở". Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức"; rà soát, sắp xếp hợp lý tổ chức bộ máy xây dựng vị trí việc làm trong Ngành Tổ chức xây dựng đảng, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghiên cứu, đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ; nghiên cứu xây dựng cơ chế để phát huy vai trò theo dõi, giám sát của đảng viên, nhân dân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức; tham mưu, đề xuất kiên quyết thay thế kịp thời những người đứng đầu các cấp, các ngành không thực hiện đúng các quy định, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các văn bản quy định của cấp ủy các cấp; tăng cường nghiên cứu tổng kết thực tiễn; đổi mới công tác tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 Hội nghị đã bầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Dương làm Cụm trưởng,  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Long An và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lâm Đồng làm Cụm phó Cụm Thi đua số 4 năm 2018.
 


T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS