Thời sự - Chính trị
Hội nghị góp ý dự thảo Đề án về công tác cán bộ trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)
20:9' 6/1/2018
Ngày 6-1-2018 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí nguyên Lãnh đạo Ban và các vụ của Ban Tổ chức Trung ương các thời kỳ cho dự thảo đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).


Ngày 6-1-2018 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý của các đồng chí nguyên Lãnh đạo Ban và các vụ của Ban Tổ chức Trung ương các thời kỳ cho dự thảo đề cương Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.


Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đã tạo sự đổi mới mạnh mẽ, là bước tiễn quan trọng trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng trong 20 năm qua. Tuy nhiên, tình hình thực tiễn hiện nay đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cho Đảng và Nhà nước ta, đòi hỏi Đảng phải có nghị quyết mới về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ và những đề xuất, kiến nghị, đóng góp của 68 tỉnh,thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 60 ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã triển khai xây dựng dự thảo Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Đề án gồm 5 phần: Mở đầu; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp đến năm 2030; đánh giá tác động khi thực hiện Đề án; Tổ chức thực hiện và đề xuất, kiến nghị. Đề án cũng đưa ra 8 nhiệm vụ và giải pháp: (1) Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ. (2) Tăng cường giáo dục, rèn luyện lý tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng. (3) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với điều kiện mới. (4) Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ. (5) Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. (6) Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. (7) Nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. (8) Tăng cường tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng con người làm công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương các thời kỳ đã trao đổi, góp ý nhiều vấn đề được đề cập trong dự thảo Đề án như khái niệm cán bộ cấp chiến lược; về nhất thể hóa chức danh cấp ủy và chính quyền; cán bộ chủ chốt không là người địa phương; thu hút, trọng dụng người có tài; về công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu, cơ chế kiểm soát quyền lực; vấn đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ; miễn nhiệm cán bộ không đủ năng lực và uy tín; về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là về vấn đề chính trị hiện nay; công tác thi tuyển chức danh lãnh đạo, chống chạy chức, chạy quyền; công tác kiểm tra, giám sát…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến đã phát biểu tại Hội nghị, tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án đạt kết quả tốt.

Theo kế hoạch, thời gian tới Ban Chỉ đạo sẽ trao đổi, làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương; xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương; tổ chức các cuộc hội thảo khu vực để hoàn thiện các dự thảo văn bản trình Bộ Chính trị (cuối tháng 3-2018) và trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (đầu tháng 5-2018).

Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS