Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1 năm 2018
7:19' 6/2/2018
Chiều 5-2-2018, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến 71 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.                              Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức trung ương; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân; lãnh đạo và chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Trong tháng 1-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là:

Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chủ động tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017; để ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 trong thời gian 1 ngày với sự tham dự của hơn 4.500 đại biểu tại Hội trường Bộ Quốc phòng và các điểm cầu trực tuyến tại các địa phương, đơn vị. Tại Hội nghị đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tham dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 4 cơ quan, bộ ngành Trung ương với tổng số 87 đồng chí. Đồng thời, tiếp tục thẩm định, rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2016-2021 và quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026 của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành. Đã có 90 địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII bảo đảm nội dung, thời gian theo quy định. Hầu hết đơn vị tổ chức kiểm điểm trong 2 ngày, có một số đơn vị thực hiện hơn 3 ngày.
Triển khai xây dựng Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức 10 hội nghị, hội thảo trong tháng 1-2018, trong đó 4 hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên Lãnh đạo, nguyên Vụ trưởng các vụ làm công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương; các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương và các nhà khoa học đến từ các nhà trường, học viện lớn trong cả nước; 3 hội nghị lấy ý kiến các đồng chí trưởng ban tổ chức các tỉnh, thành ủy tại 3 khu vực: miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên, miền Nam; vụ trưởng (trưởng ban) tổ chức cán bộ các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; 3 hội nghị lấy ý kiến các đồng chí Bí thư các Tỉnh ủy, thành ủy).

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo chí Búa Liềm vàng lần thứ hai đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã có 54 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải, trong đó có 6 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 25 giải khuyến khích và 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Giải. Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải, đồng chí Phạm Minh Chính đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể năm 2017 với tổng số 148 cán bộ, công chức dự thi đảm bảo khách quan, công khai, nghiêm túc. Hiện nay đang tích cực triển khai công tác chấm thi. Đối với việc thi nâng nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017, hiện đã có 60/63 địa phương và 21/22 cơ quan hoàn thành việc tổ chức thi theo thẩm quyền phân cấp. Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo công nhận kết quả thi nâng ngạch và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức đối với những đơn vị đã hoàn thành.

Trong tháng 2-2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
1.Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW của Hội nghị tổng kết Ngành. Tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Tập trung xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” với tinh thần chủ động triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết.

3. Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên. Các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 bảo đảm đúng quy định. Hoàn thành tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức năm 2017. Công bố kết quả kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2017. Hoàn thành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa XIII.

Hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Báo cáo Bộ Chính trị làm cơ sở thực tiễn xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

4. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp thu ý kiến của Ban Bí thư để hoàn thiện dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn. Tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, hoàn thiện Quy định về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hằng năm trong hệ thống chính trị. Tiếp tục tham gia đoàn công tác của Bộ Chính trị dự,  chỉ đạo kiểm điểm năm 2017.

5. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ. Hoàn thiện, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vùng trọng điểm trong thời điểm trước, trong và sau Tết Mậu Tuất 2018, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức họp tổng kết Giải Búa Liềm vàng lần thứ hai. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 định hướng cho các địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó, có thêm tác phẩm báo chí tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 1 vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bám sát các nghị quyết của Trung ương và Kết luận tại hội nghị Ngành để triển khai bài bản, hệ thống, có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Trên cơ sở những quy định chung của Trung ương, ban tổ chức cấp ủy các cấp cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tùy theo đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị; tập trung làm tốt công tác quy hoạch cán bộ làm cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng, coi trọng công tác đánh giá cán bộ. Trong công tác tham mưu cần giữ đúng nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong học tập, giáo dục lý luận chính trị. Tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018, phát động phong trào tuyên truyền sâu rộng về công tác tổ chức xây dựng Đảng.


Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS