Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính dự hội nghị triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2018 của Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
7:38' 2/8/2018
Ngày 1-8, Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác sáu tháng đầu năm và chương trình sáu tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo.


Tại hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận về công tác xây dựng tổ chức đảng; đánh giá cán bộ; về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,… đặc biệt là công tác kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Phải kiểm soát quyền lực người đứng đầu ảnh 1Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM cho biết, cùng với các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, đã trình Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch về thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Có 13 nội dung liên quan đến tổ chức, bộ máy, biên chế sẽ triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Trong đó đề xuất chủ trương sắp xếp, cơ cấu lại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện theo hướng Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, huyện; đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP;…

Về việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Tổ chức Thành ủy đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp. Ban Tổ chức Thành ủy đã phát hành thông báo giao biên chế trong cơ quan MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội TP, quận/huyện và định hướng biên chế (chuyên trách công tác Đảng) trong doanh nghiệp, đơn vị, ngành tự trả lương năm 2018 theo hướng giảm bình quân từ 3%-6% tại từng đơn vị. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ công tác nhân sự thường xuyên đến công tác quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ. Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy củng cố, kiện toàn nhân sự một số cơ quan, đơn vị, trong đó điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ, chỉ định, chuẩn y cấp ủy 38 trường hợp, chỉ định 7 ủy viên Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng,..

Đối với một số mô hình, cách làm mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sau 3 năm thực hiện đã tiếp nhận 23 chuyên gia, nhà khoa học (có 5 người nước ngoài);…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả của ngành tổ chức, xây dựng Đảng TPHCM đã đạt được thời gian qua, tiêu biểu là có sáng kiến bổ sung các nội dung về công tác đánh giá cán bộ; tích cực triển khai Nghị quyết 18; tham mưu giúp các cấp ủy Đảng của TP trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ…

Sau khi chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, xây dựng Đảng hiện nay, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, để làm tốt việc tinh giản biên chế cần rà soát chức năng nhiệm vụ để không chồng chéo; giảm đầu mối bên trong; giảm cấp phó; đặc biệt xây dựng vị trí việc làm. Đồng chí đề nghị, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Ngoại vụ TP phối hợp xây dựng cho được vị trí việc làm sát với thực tiễn. Vị trí việc làm hết sức quan trọng để xác định biên chế nên thời gian tới phải tập trung làm việc này.

Trong công tác cán bộ, phải làm tốt hơn việc đào tạo, bố trí, luân chuyển phân công hợp lý cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, chuẩn hóa, siết chặt trật tự, kỷ cương. Cùng với đó là tạo cơ chế, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát huy sáng tạo, đổi mới để phát triển; đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần thực hiện các giải pháp đột phá trong công tác này như: đánh giá cán bộ phải xuyên suốt, liên tục, đa chiều; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; bố trí bí thư cấp ủy không phải là người địa phương những nơi có đủ điều kiện; cải cách chính sách tiền lương, tạo động lực cho cán bộ; hoàn thiện cơ chế để đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Riêng với việc thu hút đào tạo nhân tài, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng với TPHCM là quan trọng nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm, gắn với xây dựng đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao,…“Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ phải gương mẫu, tinh thông, trong sáng; cương quyết chống tiêu cực trong công tác cán bộ” -Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, công tác xây dựng Đảng có những bước tiến bộ, đóng góp quan trọng vào những kết quả TP đã đạt được. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, TP muốn tăng tốc hơn, đột phá hơn, một trong những giải pháp quan trọng là phải tăng hiệu quả sử dụng con người TP, phát huy sáng tạo; việc bố trí người năng động, sáng tạo vào các vị trí quản lý chính là then chốt. Đội ngũ làm công tác tổ chức của Đảng phải góp phần đưa những người có quyết tâm sáng tạo vào các vị trí quan trọng. Bố trí lãnh đạo không đúng, chọn người không thật sự sáng tạo sẽ không khuyến khích người khác sáng tạo, làm chậm sự phát triển của TP.

Đề cập đến nội dung nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và tính gương mẫu của đảng viên trong tình hình hiện nay, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, mỗi tổ chức Đảng, chi bộ phải là nơi cổ vũ sáng tạo, đổi mới; mỗi đảng viên là tấm gương, người hỗ trợ quần chúng về sáng tạo. Mỗi tổ chức Đảng gắn với chính quyền, xem cần thay đổi những việc gì trong công việc hàng ngày, xác định những việc cần thay đổi để tìm giải pháp thực hiện như: giảm các cuộc họp không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc của dân.

Liên quan đến công tác cán bộ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sắp xếp bộ máy phải khẩn trương, nhưng phải hiệu quả; phải bám đặc thù của TP. Sau khi nêu lên một số đặc thù của TP như không cố định về dân số, 5 năm tăng thêm 1 triệu dân… đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc xác định biên chế phải làm rõ trên cơ sở khoa học. Khi tính biên chế nên có thông số tham khảo năng suất lao động của hệ thống cán bộ, công chức của địa phương.

Về nhiệm vụ ngành tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng của TP thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu phải thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII quyết liệt hơn. Cùng với đó, quyết liệt triển khai Quy định số 1374-QĐ/TU, ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

S.Hải


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS