Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển; thu nhập, đời sống của nhân dân trong tỉnh ngày càng nâng lên. Tỉnh ủy luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang, cho biết: Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết, chỉ thị. Qua thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao; sâu sát, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.  

Qua 3 năm (từ năm 2015 đến tháng 8-2018) thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, toàn tỉnh tinh giản được 1.541 biên chế, đạt 41,14% kế hoạch năm 2021. Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng chương trình hành động, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã quan tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, dân chủ trong Đảng được phát huy; không khí trong Đảng, trong nhân dân có sự phấn khởi. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thanh Bình biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã nghiêm túc, có cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách sâu rộng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ và nhân dân.

Tin, ảnh: Quốc Tuấn