Thời sự - Chính trị
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
21:31' 7/9/2018

Chiều 7-9, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về tình hình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) và sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương. Về phía Hội LHPN Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tình hình thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII). Thực hiện các nghị quyết này, Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú trong các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước. Cụ thể hóa các nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đối với cơ quan Trung ương Hội và trong hệ thống Hội.

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết 4,6,7 (khóa XII).

Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo chuyển biến trong nhận thức, tư duy và hành động, đặc biệt là trong giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên trong các cấp Hội. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp Hội. Coi trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạọ phong trào phụ nữ và công tác hội. Thực hiện cam kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn kết quả thực hiện với kiểm điểm, đánh giá đảng viên, tổ chức đảng. Tăng cường các hoạt động vận động, thuyết phục, giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ tuân thủ chủ trương, đường lối, kỷ luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống theo hướng đa dạng hóa hình thức triển khai phù hợp với đối tượng, vùng miền và gắn với thực hiện các nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Triển khai được một số giải pháp củng cố, nâng cao năng lực, trình độ, đặc biệt là kỹ năng nghiệp vụ công tác hội.

Đã triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với lộ trình tinh giản biên chế. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số ban cho phù hợp; sắp xếp các trung tâm, các qũy theo hướng tập trung đầu mối, rõ chức năng, nhiệm vụ. Đã sáp nhập một số quỹ, trung tâm. Cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ cho phù hợp với năng lực, sở trường và yêu cầu, nhiệm vụ. Xác định số lượng biên chế giảm cho từng ban, đơn vị. Rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định về tổ chức, cán bộ. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương Hội đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, thay đổi một số đơn vị cho phù hợp và đúng quy định.

Triển khai xây dựng Đề án tổ chức bộ máy cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 và những năm tiếp theo. Theo đó, bộ máy của Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 dự kiến giảm từ 1 đến 2 đầu mối; giải thể 8 phòng và 1 trung tâm, giảm biên chế 32 người; giảm 6 phòng và tương đương ở các đơn vị sự nghiệp; tổ chức lại các quỹ và trung tâm theo hướng chuyển giao, sáp nhập với nhau…

Đối với các cấp Hội địa phương, Đảng đoàn đã chỉ đạo các cấp Hội bám sát chủ trương, lãnh đao, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, căn cứ yêu cầu và tình hình thực tiễn của công tác phụ nữ địa phương để có kế hoạch thực hiện hiệu quả theo hướng tự điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy bên trong của cơ quan chuyên trách bảo đảm tinh gọn, đảm nhận tốt chức năng, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đã chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ cho phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Triển khai các giải pháp trong công tác cán bộ nữ; rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng và xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các vụ: Tổ chức – Cán bộ cơ quan; Tổ chức - Điều lệ; Tổng hợp cán bộ; Cơ sở đảng; Địa phương I; Chính sách cán bộ; Tạp chí Xây dựng Đảng đã trao đổi, giải đáp nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về vị trí việc làm; về sắp xếp tổ chức bộ máy; về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các cấp, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ; về thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ và cán bộ Hội các cấp, nhất là chính sách về nhà ở...

Góp ý vào Đề án tổ chức bộ máy cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 và những năm tiếp theo, các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã có nhiều ý kiến đóng góp về kết cấu, nội dung của Đề án, trong đó Đề án cần đánh giá rõ hơn tác động khi thực hiện, nhất là kết quả tinh giản biên chế, kết quả giảm đầu mối. Ở các đơn vị sự nghiệp, số lượng đơn vị cấp phòng cao, nếu sáp nhập các đầu mối, phòng, ban trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhất là phải xác định rõ vị trí việc làm thì có thể giảm thêm nhiều phòng, ban…Làm rõ hơn lộ trình tinh giản biên chế, sáp nhập, giảm các đầu mối trong các đơn vị trực thuộc Trung ương Hội.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Công tác Hội từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đến nay đạt được nhiều kết quả quan trọng, các phong trào của phụ nữ đã đóng góp nhiều cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Đặc biệt là thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,6,7 (khóa XII), Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cấp Hội đã tích cực triển khai và đạt được những kết quả bước đầu.

Để thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung ương Hội, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các cấp, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Trung ương Hội phải tiếp tục bám sát các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII);  rà soát lại chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu lại đội ngũ, giảm cấp phó, giảm cấp phòng, thực hiện tinh giản biên chế. Đối với các đơn vị sự nghiệp, tổ chức rà soát, đánh giá hoạt động, sắp xếp lại theo hướng đổi mới, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, cải tiến hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu tự chủ về tài chính và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Minh Chính giao cho lãnh đạo các vụ, đơn vị cùng với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, hỗ trợ Trung ương Hội để Đề án tổ chức bộ máy cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 và những năm tiếp theo được xây dựng một cách khoa học, chặt chẽ, khả thi và thực hiện hiệu quả; nghiên cứu xây dựng được cơ chế trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ nữ. 

Thanh Xuân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS