Thời sự - Chính trị
Đoàn kiểm tra của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
6:42' 23/10/2018
Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn vừa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về kiểm tra chuyên ngành tổ chức xây dựng Đảng.
Quang cảnh buổi làm việc.


Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình báo cáo với Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến rõ nét và toàn diện. 

Nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp có chuyển biến tích cực. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, khách quan. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được bảo đảm; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được giữ vững; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được phát huy; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên.

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh Thái Bình  đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy các địa phương, cơ quan, đơn vị bước đầu được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ giữa các khâu; cải tiến quy trình các bước theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân người đứng đầu. Thực hiện tốt công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo đúng lộ trình.

Thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay toàn tỉnh Thái Bình có 3 huyện  thực hiện mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; 4 huyện bố trí chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; giảm được 8 công đoàn giáo dục trực thuộc liên đoàn lao động các huyện, thành phố, 2 công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 4 phòng, chi cục trực thuộc sở; 24 khoa, phòng trực thuộc các chi cục và trung tâm; 123 đơn vị sự nghiệp công lập. Về biên chế, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 1.848 biên chế so với số được giao năm 2015; giảm 640 cán bộ, công chức cấp xã, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước hơn 36,2 tỷ đồng/năm. 

Hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất chỉ đạo thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ tại 2 huyện; thí điểm kiêm nhiệm chức danh chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy đồng thời là chánh thanh tra huyện tại 2 huyện; thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND - UBND huyện Thái Thụy; thực hiện mô hình trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện ở tất cả 8 huyện, thành phố.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời kiến nghị với Trung ương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, biểu dương Thái Bình đã triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả tốt, tạo được sự lan tỏa trong Đảng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cụ thể hóa thành các tiêu chí cụ thể nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhất là đội ngũ bí thư cấp ủy các cấp; tiếp tục lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) với quyết tâm chính trị cao, việc nào rõ thì làm ngay, việc nào chưa rõ thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, việc nào khó quá tiếp tục nghiên cứu. Tiến hành sơ kết sau 1 năm triển khai thực hiện các nghị quyết, đánh giá những mặt được, chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn nữa. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện; chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ kế cận; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp. 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các ban tham mưu giúp việc của Trung ương thường xuyên phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng để kiến nghị với Trung ương có giải pháp tháo gỡ. Đối với những kiến nghị của tỉnh thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu, giải quyết; những kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp gửi các bộ, ngành giải quyết.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra và ý kiến của các đại biểu. Sau buổi làm việc, Thái Bình hoàn thiện báo cáo gửi Trung ương. Đảng bộ tỉnh sẽ đoàn kết nỗ lực phấn đấu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Thái Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Trung ương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Mạnh Cường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS