Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018
21:8' 3/12/2018

Chiều 3-12-2018, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

                            Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên các ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, tháng 11-2018 toàn Ngành đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, tích cực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, cụ thể là:

Tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu chuẩn bị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tham mưu cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả các nghị quyết, kế hoạch Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo quyết liệt thực hiện giảm đầu mối bên trong, giảm tổ chức trung gian, đẩy mạnh phân cấp, giảm cấp phó và thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện, cấp tỉnh. Một số địa phương triển khai tích cực như Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Bình Thuận, Đà Nẵng, Tiền Giang, Bạc Liêu…

Tham mưu cấp ủy đảng triển khai các nội dung, kết luận, quy định liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng sau Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Tập trung phổ biến, quán triệt việc thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; triển khai việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã cụ thể hóa Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XII) gắn với việc tích cực, khẩn trương chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp với 22 nhóm giải pháp nhiệm vụ.

Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tập trung cao độ tham mưu thực hiện các đề án, nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2018, hoàn thành 3 đề án, nhiệm vụ, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua, đó là: (1) Đề án Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, và đang tổ chức thực hiện các bước một cách dân chủ, công khai, minh bạch công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. (2) Đề án Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy cấp huyện”. (3) Đề án Quy chế làm việc (mẫu) của đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương; đang tiếp tục hoàn thiện trình Bộ Chính tri, Ban Bí thư 8 đề án từ nay đên tháng 1 năm 2019.

Tham mưu thực hiện công tác thường xuyên về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và công tác cán bộ theo Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Toàn ngành thực hiện xây dựng báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các cấp. Hoàn thành việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp năm 2018; các địa phương, đơn vị triển khai công tác tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức hạng II năm 2018, trong đó có 9 địa phương, đơn vị tổ chức xong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính 2018 bảo đảm khách quan, minh bạch, tạo niềm tin, uy tín trong việc chỉ đạo của các cấp ủy.

Toàn Ngành chủ động, tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng đảng và tổ chức việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018, tạo được sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác xây dựng đảng. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018 trong toàn hệ thống chính trị. Đến ngày 15-11-2018, cơ quan Thường trực đã tiếp nhận tổng số 1.819 tác phẩm, trong đó có 949 tác phẩm báo in, 393 tác phẩm truyền hình, 286 tác phẩm báo điện tử, 163 tác phẩm phát thanh và 28 tác phẩm ảnh báo chí.

Đẩy mạnh tuyên truyền, trao đổi, cung cấp thông tin về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII); tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 11-2018 tương đối toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong tháng 12-2018, đồng chí Phạm Minh Chính để nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hoàn thành báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tập trung sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Ban Tổ chức Trung ương tập trung hoàn chỉnh các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ trong tháng 12-2018 theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ (khoảng 8 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư).

3. Toàn Ngành tập trung kiểm điểm, đánh giá tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời gắn với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

4. Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng sau Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XII), nhất là phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm.

5. Tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền. Hoàn thành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tập trung tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII). Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, ban thường vụ cấp ủy quản lý.

6. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019.

7. Tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay.

8. Tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

9. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng "Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông" với phương châm "Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó", chống tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng trong công tác cán bộ.

10. Chuẩn bị các công việc liên quan đến tổ chức Lễ công bố và trao Giải “Búa liềm vàng” lần thứ III - năm 2018. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác tổ chức xây dựng đảng.


Mai Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS