Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác thi đua năm 2018
22:24' 5/1/2019

Ngày 5-1-2019, tại TP. Bạc Liêu, Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019 (ảnh trên) với sự tham gia của 11 Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành ủy là thành viên Cụm thi đua, gồm: Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương III, Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương về dự.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu (Cụm trưởng) trình bày nêu rõ: Năm 2018, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong Cụm Thi đua số 5 đã phát động nhiều phong trào thi đua trong công tác tổ chức xây dựng đảng, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ cấp ủy để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc về công tác tổ chức xây dựng đảng; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh; chỉ đạo quyết liệt trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh xây dựng kế hoạch lãnh đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW ngày 22-1-2018 của Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018. Tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII). Đồng thời, xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị; nhiều giải pháp xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án thực hiện nghị quyết được đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, việc triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc; đãtham mưu thực hiện tốt từng khâu trong công tác cán bộ từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp bố trí cán bộ, kịp thời tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý đúng quy trình, quy định. Tích cực nghiên cứu, tham mưu cấp ủy tham gia đóng góp các đề án, quy định, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là cụ thể hóa các chủ trương, quy định về công tác cán bộ.

Theo dõi chỉ đạo đại hội các đoàn thể và các hội đặc thù của tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; lấy chỉ tiêu tinh giản biên chế hằng năm làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng các Đề án thực hiện các mô hình thí điểm theo tinh thần chỉ đạo của Kết luận số 34-KL/TW; ban hành các quyết định, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo tinh thần Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư khoá XII. Triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên. Thành lập các đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII); ban hành Kế hoạch  kiểm tra, rà soát một số khâu trong công tác cán bộ…

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa Liềm Vàng” lần thứ II năm 2017, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong Cụm đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tham mưu các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Giải “Búa Liềm vàng” lần thứ III năm 2018 đạt kết quả cao.

Thường trực Cụm Thi đua số 5 đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm; việc tổng kết năm 2018 gắn với tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng đảng ở các tỉnh, thành trong và ngoài Cụm thi đua để nhân rộng. Khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến phục vụ các cuộc hội nghị giao ban trực tuyến hàng tháng, quý với Ban Tổ chức Trung ương. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác có hiệu quả mạng nội bộ góp phần giảm văn bản, giấy tờ hành chính, tiết kiệm thời gian, kinh phí…, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận tập trung một số vấn đề trụng tâm như: Công tác tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những cách làm hay có hiệu quả trong việc thực hiện nghị quyết. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2019.

Cụm thi đua số 5 đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ vụ năm 2019 với nội dung trọng tâm như sau:

Thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII . Thường xuyên, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, khen thưởng; Quy chế thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 375-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, của Cụm Thi đua và các chỉ thị, kế hoạch thi đua, khen thưởng của địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay trong Cụm.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố ban hành và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết hội nghị Trung ương (khóa XII) về công tác tổ chức xây dựng đảng. Tập trung tham mưu hoàn thành có chất lượng các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao theo Chương trình công tác năm 2019 của Ngành tổ chức xây dựng Đảng. Quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng co hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên. Tiếp tục quan tâm công tác quản lý đảng viên trong công tác và sinh hoạt; nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp và phấn đấu kết nạp theo Nghị quyết của các Tỉnh uỷ, Thành ủy. Thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên bảo đảm chất lương, đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng; phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, tổ chức hưởng ứng Giải báo chí mang tên “Búa liềm vàng” lần thứ IV - năm 2019.

Nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý và quản lý văn bản, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành uỷ về công tác tổ chức xây dựng đảng.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng nói riêng, giỏi về chuyên môn, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, gương mẫu, trách nhiệm, khách quan, trung thực trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng “Trun thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Thường xuyên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới có hiệu quả trong công tác xây dựng đảng giữa các đơn vị trong Cụm.

Theo như giao ước thi đua, trong năm 2019 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp làm Trưởng Cụm và 2 Phó Cụm gồm Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng. 

Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS