Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
13:48' 28/2/2019
Chiều 27-2, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ CHí Minh.


Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành  của thành phố.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày, nêu rõ: Trong thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng đảng mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra và các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Trung ương 6, 7, 8 về công tác tổ chức xây dựng đảng thông qua các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, có nhiều điểm mới, tạo động lực sáng tạo, chủ động của của các cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả đi cơ sở, quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trong bối cảnh thành phố có nhiều khó khăn, có nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp, hệ thống chính trị của thành phố có nhiều nỗ lực, tập trung hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, duy trì kinh tế tăng trưởng ở mức cao; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả tích cực, góp phần ổn định tư tưởng chính trị, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự thống nhất nội bộ và đồng thuận xã hội. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tự phê bình và phê bình; chú trọng nhận diện, xác định mức độ của những biểu hiện ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Các tập thể và cá nhân nghiêm túc kiểm điểm, tập trung giải trình nội dung được Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý, đề ra các biện pháp khắc phục, đồng thời kiểm điểm vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 08-QĐ/TW và Quy định số 55 QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản mới về tổ chức bộ máy, biên chế; triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đôi ngũ cán bộ công chức phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố và vị trí việc làm. Hiện Ban Thường vụ Thành ủy đang chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá mô hình khu phố, tổ dân phố cấp thành phố và đề xuất mô hình mới; xây dựng đề án sắp xếp tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập khối đảng, đoàn thể... Trong 3 năm thực hiện, thành phố đã giảm được 5% biên chế hành chính, 5% số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, 11% biên chế khối đảng, MTTQ và các đoàn thể.

Về triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc ban hành và triển khai thực hiện các quy định, quy chế, văn bản về công tác cán bộ; xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức khối đảng, MTTQ và các đoàn thể. Thành phố quan tâm thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND quận, huyện không là người địa phương; hiện đã bố trí 18/24 bí thư và 14/24 chủ tịch UBND quận, huyện không là người địa phương. Về công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, kết luận rõ ràng, chính xác.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Thành ủy khóa X, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021; giới thiệu quy hoạch Thành ủy khóa XI, các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo đối với 216 cán bộ (trong đó có 21 cán bộ trẻ, 64 cán bộ nữ); xem xét công nhận 501 cán bộ (trong đó 228 cán bộ nữ) đưa vào nguồn quy hoạch mở. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành xây dựng quy hoạch cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ban hành phân cấp phê duyệt quy hoạch. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ đi cơ sở, tiếp cận chức danh quy hoạch, tạo điều kiện cho cán bộ được quy hoạch có môi trường rèn luyện, thử thách.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, 19 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII còn chậm; kết quả tinh giản biên chế còn thấp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là việc bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống chưa sát yêu cầu theo từng lĩnh vực, từng ngành...

Tiếp đó, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tổ chức Trung ương đã phát biểu thảo luận làm rõ những kết quả nổi bật, ấn tượng trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng của Đảng bộ thành phố, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng văn minh đô thị, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 24-10-2017 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020 và  Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh là những quyết sách đột phá, kịp thời, là điểm nhấn để TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, sàng lọc khắt khe nên ngày càng trưởng thành. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng công tác xây dựng đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng; triển khai các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng đạt nhiều kết quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thể chế hóa những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6,7, 8 và các quy định về nêu gương. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc về công tác cán bộ. Các cấp ủy đảng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương. Tập trung rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; kiên quyết không cơ cấu những người suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vào nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; quan tâm tỷ lệ cán bộ trẻ. Đẩy mạnh việc điều chỉnh, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu phát triển thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quy mô dân số của thành phố rất lớn, gần 10 triệu dân, gấp 6 lần bình quân chung của các tỉnh, thành phố cả nước; cứ 5 năm tăng thêm 1 triệu người. Hiện mỗi phường, xã của thành phố có bình quân gần 30 nghìn dân, gấp 3 lần bình quân chung cả nước, do đó sinh ra hệ thống khu dân cư, tổ dân phố với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách khá lớn. Trong thời gian  tới, thành phố tập trung rà soát, sắp xếp lại quy mô phường, xã, tổ dân phố cho phù hợp. Đảng bộ thành phố cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; kịp thời rà soát, phát hiện và khắc phục những hạn chế, sai sót trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

*Trước đó, buổi sáng ngày 27-2, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã làm với Quận ủy Phú Nhuận và Đảng ủy Phường 9 với sự tham dự của một số bí thư đảng ủy phường, bí thư chi bộ khu phố.Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Quận ủy Phú Nhuận.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của quận Phú Nhuận, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, với việc quận không còn hộ nghèo.Đ/c Vũ Thúy Hòa, Bí thư Chi bộ 9, phường 9, Q.Phú Nhuận trao đổi với Đoàn công tác về tình hình sinh hoạt chi bộ khu phố.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý Đảng ủy Phường 9 cần chú trọng hơn trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các nghị quyết của Đảng, trong đó phải nắm chắc các điểm mới của các nghị quyết để tuyên truyền, phổ biến và vận dụng sáng tạo, hiệu quả thực tế tại địa phương. Đồng chí Phạm Minh Chính nêu lại một số điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác xây dựng đảng và một số nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng, với việc nhấn mạnh các giải pháp để “Nhân dân tham gia xây dựng Đảng” và "Xây dựng Đảng về đạo đức", đồng thời yêu cầu các cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân. 

Đảng ủy quận Phú Nhuận cần thực hiện tốt chủ trương đảng viên về sinh hoạt ở khu dân cư. Chủ động thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo Nghị Quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương; quan tâm giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. “Đối với những vấn đề đã được chứng minh bằng thực tiễn là đúng thì phải cương quyết thực hiện theo. Những gì mà thực tiễn đặt ra nhưng chưa có trong quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa hoàn thiện và mở rộng, không nóng vội”, đồng chí Phạm Minh Chính nêu rõ.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị Quận ủy Phú Nhuận tăng cường các giải pháp kiện toàn, củng cố tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác phát triển đảng viên; khắc phục tình trạng nhiều tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên. Các cấp ủy nghiêm túc triển khai quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Trong công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp sắp tới, ngoài các yêu cầu về quy trình thủ tục, cũng đặc biệt lưu ý đến phẩm chất, tư cách đạo đức của các cán bộ được quy hoạch.

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ quận Phú Nhuận.

                                                                                                                                                        T.S
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS