Thời sự - Chính trị
Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019
20:15' 4/3/2019

Chiều 4-3-2019, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng tháng 2 và 2 tháng đầu năm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

                                Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban; đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ; lãnh đạo, chuyên viên ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 71 điểm cầu trên cả nước.

Trong 2 tháng đầu năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt một số kết quả tích cực, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban tổ chức các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, tiến hành tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2018 đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ, đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể và từng cá nhân; phát huy tính tự giác, khách quan, dân chủ. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nói chung. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh uy tín, chất lượng đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, địa phương, đơn vị, là cơ sở để cấp ủy các cấp sắp xếp, bố trí cán bộ.

2. Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; duy trì có nền nếp việc thực hiện các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đảng viên, về phát triển đảng viên mới.

3. Tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ. Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), báo cáo cấp ủy phê duyệt. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với công tác cán bộ như việc thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành phố không là người địa phương.

Toàn Ngành đã tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với hàng nghìn lượt cán bộ (trong đó có 48 trường hợp cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý). Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn một số nội dung của Quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; dự thảo Kế hoạch thực hiện việc bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương. Tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách thường xuyên đối với cán bộ trong hệ thống chính trị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án tổng thể về chính sách cán bộ. Các địa phương đã quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý, trong đó chú trọng đào tạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Các địa phương, đơn vị tiếp tục tham mưu thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng vị trí việc làm. Tham mưu cấp ủy quản lý chặt chẽ biên chế các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị; thực hiện quyết liệt việc tinh giản biên chế đúng lộ trình Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đề ra. Một số địa phương triển khai tích cực, có hiệu quả như Nghệ An, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Quảng Nam…  

Toàn Ngành tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tổ chức thực hiện các Quyết định 2474, 2475-QĐ/BTCTW về ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực từng vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; thí điểm bố trí sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm và tham mưu triển khai thực hiện các quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

5. Về tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một số ban tổ chức tỉnh, thành ủy đã tham mưu với ban thường vụ thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiểu ban Điều lệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xây dựng Kế hoạch công tác; dự thảo đề cương báo cáo tổng kết và kế hoạch kiểm tra thực hiện Điều lệ Đảng; xây dựng dự thảo Báo cáo công tác xây dựng đảng 5 năm (2016-2020).

Một số địa phương đã rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh thuộc thẩm quyền ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý; kịp thời tham mưu cấp ủy kiện toàn nhân sự còn khuyết, thiếu để đảm bảo sự lãnh đạo liên tục, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Tổ chức Trung ương đã khảo sát và làm việc về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng, các tỉnh Tuyên Quang, Tây Ninh... và một số bộ, ngành Trung ương.

6. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung nắm tình hình chính trị nội bộ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hoàn chỉnh dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Nghiên cứu hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ.

7. Xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác năm 2019. Toàn Ngành tích cực triển khai việc xây dựng chương trình công tác năm, kế hoạch công tác gắn với vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cấp tỉnh, cấp huyện theo yêu cầu tại Công văn số 7004-CV/BTCTW ngày 24-12-2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng “về lập, thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan, tổ chức và cá nhân gắn với phân công đảm nhiệm vị trí việc làm”. 

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết Giải Búa liềm vàng lần thứ III - năm 2018; triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Các địa phương, đơn vị kịp thời tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng, các hoạt động của Ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài Ngành. Kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, giải đáp các kiến nghị, đề xuất, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng đảng. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong tham mưu xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác tổ chức xây dựng đảng. 2 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức các hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch triển khai trong những năm tiếp theo.

Trong tháng 3-2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Các ban tổ chức cấp ủy các cấp chủ động bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện năm 2019 đã thống nhất tại Hội nghị toàn quốc của Ngành, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả; đồng thời tham mưu chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, đánh giá theo định kỳ hằng quý, 6 tháng và kết quả thực hiện cả năm 2019, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để đề xuất thi đua khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng   

Tham mưu thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung tham mưu hoàn thành việc tổng kết Chỉ thị 36-CT/TW để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về định hướng công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Nghiên cứu, tham mưu tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Điều lệ Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương.

3. Tích cực triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về nêu gương

Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham mưu cấp ủy các cấp xây dựng Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

4. Triển khai các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế và xây dựng vị trí việc làm

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 27-5-2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành uỷ. Tiếp tục tham mưu cấp ủy xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Triển khai xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

5. Các nhiệm vụ về công tác cán bộ

Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp kiện toàn, bổ sung nhân sự chủ chốt ở một số địa phương, đơn vị còn khuyết, thiếu. Ban hành kế hoạch đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ trong toàn hệ thống chính trị năm 2019. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề án tổng thể về tiền lương, nhà ở, chế độ chuyên gia, đối tượng khám chữa bệnh…  

6. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 và khen thưởng định kỳ tổ chức đảng, đảng viên năm 2018. Tham mưu cụ thể hóa Chị thị 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

7. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ

Ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 126-QĐ/TW “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm kịp thời, chính xác theo đúng quy định. Nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, nhất là những vùng trọng điểm, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời có hiệu quả những âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng đảng; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các nội dung công tác tổ chức xây dựng đảng tại Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII), đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2019. Triển khai Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ban tổ chức cấp ủy các cấp cần đặc biệt quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; làm tốt công tác tư tưởng, đồng thời giải quyết hợp lý chế độ chính sách cho các cán bộ chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đổi mới công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương đi đôi với mở rộng không gian sáng tạo, phát huy năng lực của những người dám nghĩ dám làm; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đội ngũ bí thư cấp ủy các cấp. Chuẩn bị tốt cho Hội nghị Trung ương 10 sắp tới, trong đó tập trung tham mưu, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; góp ý đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng 5 năm (2016-2020); đề cương Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng.  

Nắm chắc công tác cán bộ các cấp, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiên quyết loại bỏ những đảng viên thoái hóa, xa rời quần chúng khỏi Đảng. Bổ sung quy hoạch, trên cơ sở đó làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; chú ý cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cán bộ, bảo đảm cán bộ được bổ nhiệm có đủ hồ sơ, đúng quy trình. Tập trung xây dựng và hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Quan tâm triển khai công tác tuyên truyền về xây dựng đảng, tích cực hưởng ứng giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019. Chủ động, tích cực nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với phương châm thực sự lắng nghe, cầu thị, cộng tác để giải quyết tốt các vướng mắc nảy sinh từ thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng.


Tin: Bá ThắngẢnh: Xuân Sơn
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Nhân Dân ( nd@...).Gửi ngày: 05/03/2019
Nhân Bộ Nội vụ chuẩn bị trình chốt phương án sáp nhập sở ngành. Xin thưa, SÁP NHẬP TỈNH THÀNH ĐỂ ĐẢM BẢO KHÔNG GIAN KINH TẾ ĐỦ LỚN còn quan trọng gấp ngàn lần ở VN để có kinh tế qui mô mới có năng suất. Việc chia tách các địa phương trước đây nay đã hết vai trò lịch sử, cần sáp nhập lại, thậm chí sáp nhập nhiều tỉnh, thành hơn so với cũ.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS