Thời sự - Chính trị
Hà Tĩnh sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã
14:10' 7/3/2019
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt các cấp. Các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, Quy định số 11-QĐ/TW và Quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên.


Tiến hành rà soát, tỉnh Hà Tĩnh có 66 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định. Hiện nay, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy đang lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ thực trạng các xã, phường, thị trấn chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn và các xã liên quan về điều kiện tự nhiên, dân cư, phong tục, tập quán, đặc điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nguyện vọng của nhân dân... Trên cơ sở đó, ban thường vụ các địa phương chủ động xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã gửi về tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổng hợp, thẩm định các phương án sắp xếp sơ bộ của các địa phương, báo cáo và tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt các đề án...

Tại hội nghi, các nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị và Quy định của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ các cấp đã được quán triệt.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định sẽ tổ chức quán triệt, triển khai và đưa các nghị quyết, quy định của Trung ương và tỉnh đi vào cuộc sống. Về thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, đại biểu phân tích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan, nhất là những khó khăn, vướng mắc khi triển khai sáp nhập xã. Các đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung, mục tiêu, lộ trình thực hiện nghị quyết; các huyện cần thành lập tổ công tác để giúp các xã thực hiện chủ trương sáp nhập đúng lộ trình. Đối với Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, tùy tình hình thực tiễn các địa phương sẽ cụ thể hóa từng nội dung đến từng đối tượng cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mục đích cuối cùng của việc triển khai Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị là nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, sử dụng hiệu quả hạ tầng cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn... Vì vậy, các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; trong quá trình triển khai cần quán triệt, tuyên truyền rộng rãi đến các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân; mỗi cán bộ phải gương mẫu trong tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn để các tổ chức đảng gắn triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW với Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng chí cũng nhấn mạnh: Khi xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương cần giải trình rõ các yếu tố liên quan vì sao phải sáp nhập. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết phải đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, làm đến đâu chắc đến đó.

Đối với các nội dung nêu gương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh, phạm vi trách nhiệm nêu gương là của tất cả cán bộ, đảng viên, nhưng trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt các cấp. Các địa phương căn cứ nhiệm vụ, điều kiện cụ thể xây dựng nội dung nêu gương tại đơn vị, địa phương phù hợp và thực chất.


Đình Hưng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS