Thời sự - Chính trị
Bộ Chính trị cho ý kiến về Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại 15 đơn vị
21:43' 21/3/2019

Ngày 21-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tại 15 cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, các đoàn kiểm tra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp.

Sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra của  đoàn, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phát biểu ý kiến, nêu rõ các cấp ủy, tổ chức đảng nơi đoàn kiểm tra đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nhiều nơi có cách làm sáng tạo, như biên tập nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị làm tài liệu nghiên cứu, học tập cho cán bộ, đảng viên; tổ chức hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi; các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, thi viết về gương người tốt, việc tốt, làm theo lời Bác; tổ chức hội thảo khoa học; tổ chức sinh hoạt chính trị đầu tuần, đầu tháng; tích cực đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc và âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch,… Một số mô hình được thực hiện tốt như: “Chi bộ bốn tốt”; “Chi bộ ba tốt, ba không”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên miệng nói một điều hay, tay làm mười việc tốt”, “Học Bác mỗi ngày”, “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”,v.v. Nhiều tổ chức đảng phát hành sổ tay, xây dựng pa-nô về nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và nội dung Chỉ thị 05 để dễ nhớ, dễ thực hiện. Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thể hiện rõ phương châm “tự soi, tự sửa”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực, những hạn chế, yếu kém từng bước được chỉ rõ, khắc phục hiệu quả,... Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, xem xét xử lý nghiêm các vi phạm xảy ra tai địa phương, đơn vị. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới rà soát, thay thế, xử lý, miễn nhiệm cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các trường hợp tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín thấp. Nhiều nơi hoàn thiện các quy trình về phân công, phân cấp quản lý, quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, tuyển chọn, luân chuyển cán bộ,v.v.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các đoàn kiểm tra đã làm việc nghiêm túc, bài bản và có tác dụng tốt. Các cơ quan, địa phương được kiểm tra có cách làm đổi mới, sáng tạo, đạt những kết quả cụ thể, qua đó tạo chuyển biến tích cực trên nhiều mặt về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội,... Các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện hơn ý nghĩa, vị trí, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ chỉ 05, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Vì thế, công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh đồng bộ, có cách thức, phương thức tiến hành tốt; nhận thức rõ nội hàm của công tác này là xây dựng về tổ chức, xây dựng con người, xây dựng phương thức lãnh đạo, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Toàn cảnh cuộc họp của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có những chuyển biến thật sự cả về nhận thức và hành động, góp phần củng cố, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn tình trạng suy thoái. Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định ngày càng đi vào nền nếp; đã xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm, tích cực đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tư tưởng chống phá; đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Thông qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Đó là công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết, chỉ thị tuy có chuyển biến với nhiều hình thức mới, nhưng cần cải tiến mạnh mẽ hơn nữa. Có nơi nhận thức chưa sâu sắc, chưa hiểu thấu yêu cầu nhiệm vụ, tính chất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Có nơi làm hình thức, đối phó, hoặc vì đã vướng vào khuyết điểm, vi phạm, nên không muốn làm, thậm chí là né tránh trách nhiệm; còn mắc bệnh thành tích, nể nang, ngại kiểm điểm, kết quả chưa đồng đều giữa các nơi.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện, biểu dương những nơi làm tốt, phản ánh nhân rộng những việc tốt, người tốt; đồng thời tích cực nhắc nhở, phê phán, uốn nắn nơi làm chưa tốt. Tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng với tinh thần kiên quyết, kiên trì, gắn giữa “xây” với “chống”; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Biểu dương nơi làm tốt, nhắc nhở, kỷ luật nơi làm chưa tốt. Chủ động và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị phải có ý thức về việc này, không khoán trắng cho các cơ quan báo chí. Cần lưu ý ngăn chặn thông tin xấu, độc; chống co cụm, nói xấu nhau. Kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu tín nhiệm, phiếu bầu, nhất là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dứt khoát và kiên quyết không dùng những đối tượng chạy chức, chạy quyền. Nhân dân đang tin tưởng và mong đợi, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị nhất trí ra Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra đối với 15 cấp ủy, tổ chức đảng, để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong cả nước.

PV.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS