Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Thanh Hóa
20:33' 23/3/2019

Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 23-3, đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Thanh Hóa để khảo sát, đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và một số chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện phát biểu kết luận buổi làm việc.


Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng: Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Văn Hiền, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; cùng các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo tóm tắt về thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và một số chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước. Theo đó, ngay sau khi Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đến tất cả các cấp, các ngành và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thông qua việc tổ chức học tập các nghị quyết của Đảng, các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền về những định hướng lớn trong Cương lĩnh để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về định hướng xây dựng đất nước, có những chủ trương, giải pháp, hành động cụ thể để tổ chức thực hiện Cương lĩnh ở từng địa phương, đơn vị. Đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay…

Về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở định hướng nêu trong Cương lĩnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nuớc về phát triển nền kinh tế thị trường, Thanh Hóa đã tập trung thể chế hóa thành các chủ trương, cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra 5 chuơng trình trọng tâm và 4 khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Từ việc vận dụng, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các định hướng lớn trong Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011 đã tạo sự chuyến biến mạnh mẽ và đạt kết quả toàn diện về kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2011- 2020 ước tăng 10,8% (giai đoạn 2011-2015 tăng 8,1%, giai đoạn 2016-2020 tăng 13,6%). Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 ước đạt 140.432 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm 2010. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt 1.990 USD; năm 2020 ước đạt 3.000 USD/người, gấp 3,7 lần năm 2010… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyến biến tiến bộ, an sinh xã hội đuợc chăm lo, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc sáng tạo các Nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa XII), Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) đạt kết quả bước đầu; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể hiệu quả hơn; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền các cấp.

Tại buổi làm việc, tỉnh Thanh Hóa có 6 đề xuất, kiến nghị gồm: Đề nghị Trung ương xem xét, ban hành chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ứng dụng các công nghệ hiện đại từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chính sách phát triển một số ngành công nghiệp, như: công nghệ thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử ở trình độ tiên tiến của thế giới, như công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, công nghiệp chế biến, chế tạo; chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistic; tăng nguồn hỗ trợ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế Nghi Sơn, nhất là hệ thống cảng biển, đồng thời có chính sách đặc thù đối với Khu kinh tế Nghi Sơn; tăng nguồn hỗ trợ đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh, nhất là đầu tư nâng cấp Cảng Hàng không Thọ Xuân và một số đề nghị về tổ chức bộ máy.

Báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Thông qua những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thanh Hóa đã rút ra 5 vấn đề để tiếp tục tập trung chỉ đạo gồm: Thứ nhất là vận dụng sáng tạo đường lối Cương lĩnh, Nghị quyết của Trung ương Đảng vào thực tế của địa phương, xây dựng các chương trình, tìm khâu đột phá trong từng lĩnh vực. Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Thứ ba là tiếp tục quan tâm đến nguồn nhân lực, trong đó tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thứ tư là tập trung cao độ để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, phát huy nội lực, ngoại lực; xây dựng ý thức cho nhân dân tôn trọng pháp luật. Thứ năm là tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện nhấn mạnh: Thanh Hóa đã vận dụng nghiêm túc, sáng tạo những định hướng lớn nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức bộ máy đã có chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những tiến bộ, đã xử lý được nhiều điểm nóng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đạt những kết quả đáng ghi nhận. Việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương với quyết tâm cao, sát với tình hình thực tế địa phương. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Có được kết quả trên phải khẳng định tỉnh Thanh Hóa đã bám sát Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ để thực hiện; sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh; có sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những hạn chế trong triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và gợi mở những tư duy mới, những cách làm mới để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và sẽ báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa cần tiếp thu các ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoàn chỉnh báo cáo; nghiên cứu tổ chức tổng kết những mô hình, cách làm hay, đổi mới sáng tạo như thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị; phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn… để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Trong chương trình công tác, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đi khảo sát tại Cảng Hàng không Thọ Xuân; Cảng Quốc tế Nghi Sơn; Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn; Ban Quản lý Nghi Sơn và các khu công nghiệp.


Minh Hiếu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS