Thời sự - Chính trị
Kiên Giang: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức xây dựng đảng năm 2019
22:49' 26/3/2019
Chiều ngày 26-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Thành, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự, chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.


Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Trong, tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Năm 2018, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; Kết luận 04-KL/BTCTW ngày 22-1-2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, khá toàn diện các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong đó, tập trung tham mưu triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Tiếp tục tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Từ năm 2015 đến 31-10-2018 toàn tỉnh đã tinh giản biên chế được 1.628/3.745 biên chế, đạt 43,47% kế hoạch. Từ nay đến năm 2021, phấn đấu tinh giản ít nhất 2.117 biên chế để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã luân chuyển, điều động 97 cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 369 cán bộ; ban thường vụ cấp ủy huyện và tương được đã luân chuyển, điều động 2.006 lượt cán bộ; 2.609 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử.

Thực hiện tốt công tác đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ. Kết quả có 6.637/53.340 đảng viên hòan thành xuất sắc nhiệm vụ; 39.193 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 7.226 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 284 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định xếp loại 1 đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 6 đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ và 2 đảng bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Toàn tỉnh kết nạp được 2.837 đảng viên, đạt 113,12% so với bình quân chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện và đạt 94,57% kế hoạch của tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 57.780 đảng viên.

Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”. Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) về công tác tổ chức xây dựng đảng. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy theo Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư. Hoàn chỉnh việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí theo quy định… Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định Điều lệ Đảng, kết luận của Trung ương; chủ trương của Tinh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là xây dựng kế hoạch thực hiện thông báo số 560-TB/UBKTTW ngày 19-12-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW gắn với Kết luận 64-KL/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo dự thảo tổng kết đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018; báo cáo tổng kết chủ đề năm 2017-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao vai trò của tổ chức đảng, chi bộ và người đứng đầu trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt là trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019.

Quốc Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Linh thiêng nguồn cội!    (14/4/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS