Thời sự - Chính trị
Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2019
11:18' 29/3/2019

Chiều 28-3-2019, tại Hà Nội, Khối Thi đua các cơ quan đảng Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Khối trưởng Khối Thi đua chủ trì hội nghị.

                                     Đ/c Cao Đức Phát phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo và các cán bộ, chuyên viên chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan thành viên của Khối Thi đua.

Trong năm 2018, các cơ quan trong Khối Thi đua đã phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phối hợp xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hành động chung sau khi có thông báo về việc chia các cụm, khối thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Khối đã ký giao ước thi đua giữa 14 cơ quan; thông qua và ban hành quy chế thống nhất hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan thành viên trong Khối; đã sửa đổi tiêu chí chấm điểm thi đua sau khi xin ý kiến đóng góp của các cơ qua thành viên Khối. Đồng thời, các cơ quan thành viên Khối cũng thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản về thi đua, khen thưởng cho phù hợp với thực tiễn công tác trên cơ sở bám sát các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các thông tư, nghị định hướng dẫn.

Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các cơ quan trong Khối tiếp tục quán triệt nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; luôn xác định lấy nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị làm nội dung cơ bản để đề ra mục tiêu thi đua, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và các giải pháp để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng; tập huấn hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử; tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ và Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27-10-2017 của Bộ Nội vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá, nhận xét công tác thi đua, khen thưởng ở từng cơ quan, đơn vị được Khối tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các cơ quan lãnh đạo Khối đã tích cực phối hợp công tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm (nhất là các cơ quan Khối trưởng, Khối phó) để thống nhất tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng và đã tạo được không khí thi đua sôi nổi, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức nhiều hoạt động thi đua, khen thưởng với kết quả rất tốt, khơi dậy sự đoàn kết, sáng tạo giữa các cơ quan, cụ thể: 100% thành viên trong Khối phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018). Tổ chức Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Lời ca dâng Bác” với 24 tiết mục, với sự tham dự của hơn 570 cán bộ của 13 cơ quan thành viên Khối. Tổ chức chương trình “Về thăm quê hương Bác và các di tích cách mạng” với hành trình: Làng Sen, Nghệ An - Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh - Mộ Đại tướng, Quảng Bình với 54 đồng chí cán bộ cấp lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của 14 cơ quan tham gia. Phát động cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên cơ quan đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” tới tất cả các cán bộ, đảng viên trong các cơ quan thành viên Khối. Từ đó đã đề xuất được 88 bài cá nhân, 11 bài tập thể (tổng cộng 99 bài) tiêu biểu của các cơ quan để tham gia thi cấp toàn khối.

Năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng của Khối tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức các phòng trào thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thi đua; tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao của từng cơ quan trong Khối. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan tỏa trong phạm vi toàn khối.

Hưởng ứng tích cực, có hiệu quả 3 phong trào thi đua toàn quốc: (1) Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; (2) Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; (3) Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển.

Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ và các đoàn thể trong việc đôn đốc thực hiện các phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn, trong đó trọng tâm là hoàn thành với chất lượng cao, đúng thời gian các đề án, đề tài được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao năm 2019; thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ cơ quan, trong đó tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hoàn thiện các quy chế, lề lối làm việc, xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương; kịp thời khen thưởng đối với những cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; khen thưởng đột xuất, chuyên đề; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ mọi người tham gia thiết thực vào các phong trào thi đua của các cơ quan.

Hoàn thành tốt công tác chung của Khối, cụ thể: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Khối; tổ chức các hình thức gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng; hội thảo, tọa đàm, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng … bảo đảm tiến độ về thời gian theo kế hoạch đề ra và tiếp tục nâng cao hiệu quả, cải tiến cách làm. Tăng cường trao đổi, phối hợp công tác, tạo sự thống nhất cao các hoạt động thi đua, khen thưởng trong Khối. Nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong phạm vi toàn Khối. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng.

Hội nghị nhất trí đề cử và giới thiệu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia lãnh đạo Khối Thi đua các ban đảng và các cơ quan của Đảng năm 2019; đồng thời đại diện lãnh đạo 14 cơ quan - thành viên Khối đã ký Giao ước thi đua năm 2019.


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Linh thiêng nguồn cội!    (14/4/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS