Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019
17:27' 2/4/2019

Ngày 2-4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo năm 2019 cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong Đảng bộ Khối. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

                           Đ/c Sơn Minh Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo một số vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; lãnh đạo cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo và cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khẳng định công tác tuyên giáo có vị trí, vai trò quan trọng, là bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng và bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và chế độ, là phương tiện truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng đến nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, bất ổn và khó lường, trong đó có nhiều yếu tố tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến công tác xây dựng đảng và toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác tuyên giáo và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng.

Các báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ Khối đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo cáo viên Trung ương trao đổi về các chuyên đề: “Công tác tuyên giáo trong tình hình mới, những vấn đề đặt ra và giải pháp”; “Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”; “Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong Đảng bộ Khối năm 2019”. 

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các báo cáo viên, cộng tác viên và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, vận dụng vào thực tế ở đảng bộ nơi công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo năm 2019 trong toàn Đảng bộ Khối. Trong đó tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020, tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Mai Anh
Bài cùng chuyên mục
Linh thiêng nguồn cội!    (14/4/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS