Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy
7:57' 25/4/2019
Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong (trái) trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Va giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định từ ngày 1-1-2019.
Triển khai Kết luận số 44-KL/TU ngày 9-11-2018 về thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư và Quy định số 06-QĐi/TU ngày 10-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định đã hoàn thành sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.


Kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Ban Tổ  chức Tỉnh  ủy

Tổ chức bộ máy sau sắp xếp có 4 phòng, gồm: Phòng Tổ chức-cán bộ, phòng Tổ chức đảng-đảng viên, phòng Tổng hợp-Chính sách cán bộ và phòng Bảo vệ chính trị nội bộ (giảm 1 phòng so với năm 2018).

Ngay sau khi kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trực thuộc Ban; ban hành Quy chế làm việc; thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí Lãnh đạo Ban; thông báo phân công theo dõi địa bàn; thông báo lịch trực công việc các ngày nghỉ, ngày lễ. Xây dựng Quy chế quản lý phương tiện và tài sản, trang thiết bị theo mô hình mới. Hoàn thành tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan; thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018 theo quy định.

Thực hiện hiệu quả việc lập kế hoạch công tác gắn với vị trí việc làm

Căn cứ nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định đã thực hiện có hiệu quả công tác lập, thực hiện kế hoạch công tác của cơ quan, tổ chức, cá nhân gắn với phân công đảm nhiệm vị trí việc làm; thực hiện điều hành công việc và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch công tác. Tập thể Lãnh đạo Ban đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan trên cơ sở Kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cá nhân chủ trì; đơn vị, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện và xem đây là tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc, là căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng.

Các phòng trực thuộc Ban căn cứ kế hoạch công tác năm của cơ quan để xây dựng kế hoạch công tác năm của phòng và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng công chức. Kế hoạch công tác năm của phòng được Lãnh đạo Ban phê duyệt. Hằng tháng, các phòng xây dựng kế hoạch công việc để thực hiện và đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cá nhân. Công chức các phòng xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo năm; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác của phòng theo phân công; báo cáo các công việc ngoài kế hoạch và kết quả thực hiện. Hàng tuần, các phòng kiểm tra tiến độ thực hiện công việc thường xuyên và thảo luận về các giải pháp thực hiện, các kiến nghị, đề xuất (nếu có) đối với các nội dung phát sinh.

Nhìn chung, sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, việc lập, triển khai kế hoạch công tác tập thể, cá nhân gắn với vị trí việc làm đã được thực hiện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc và việc đánh giá kết quả theo kế hoạch công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định bước đầu đã đi vào nền nếp và có hiệu quả hơn, kết quả đánh giá mang tính định lượng, cụ thể, rõ ràng, đúng người, đúng việc và thực chất hơn.
Ngọc Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS