Thời sự - Chính trị
Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương
22:56' 4/7/2019

Chiều 4-7, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Anh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ngành Tuyên giáo qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kết quả nổi bật là Ban đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới, những nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đảng; phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội; quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung và phương pháp nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và Ngành Tuyên giáo nói chung đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được những kết quả tích cực; đẩy mạnh đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu thảo luận, góp ý vào các nội dung báo cáo.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Ban và Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đã chú trọng chỉ đạo các hoạt động văn hoá, văn nghệ, báo chí, xuất bản, công tác thông tin đối ngoại... nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về tình hình thế giới và trong nước, qua đó quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn chung, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đạt kết quả quan trọng về đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, nhất là công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền báo chí; hướng dẫn, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết Trung ương khoá XII. Tham mưu tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII), quy định nêu gương và sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác tuyên giáo...

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số hạn chế của Ngành Tuyên giáo trong một số lĩnh vực hoạt động; gợi mở một số vấn đề mà Ban Tuyên giáo Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


Hiền Hòa/ĐCSVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS