Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
16:19' 13/7/2019

Sáng 13-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

                                                      Toàn cảnh hội nghị.


6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy cơ quan, tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương cùng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Cơ quan đã chung sức, đồng lòng, cộng đồng, trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng:

Chủ động làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung căn bản đổi mới, tổng thể, đồng bộ, công khai, minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, cụ thể để giúp các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện thuận lợi.

Đã triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nền nếp hơn. Làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, đã tạo những chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đa số cán bộ, công chức hăng hái, nhiệt tình và năng động, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Qua đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của  6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện:

Một là, tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành Hướng dẫn Chỉ thị số 35-CT/TW để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Tham mưu, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Điều lệ Đảng, Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Tập trung hoàn thiện Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hai là, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Tham mưu triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng nhóm đối tượng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và xử lý hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra. Thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng liên tục, xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả.

Ba là, tiếp tục tham mưu các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Quy định về trách nhiệm nêu gương. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và sơ kết 4 năm thực hiện nghị quyết 39-NQ/TW. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập để nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy phù hợp tình hình thực tiễn.

Bốn là, nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định các đề án về tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Làm tốt công tác tham mưu về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay phục vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Năm là, đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đi đôi với xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân được phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới; giám sát của cấp dưới đối với cấp trên; tăng cường giám sát cùng cấp và đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát.

Sáu là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm của nước ngoài. Xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên khoa học. Khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu tổng kết các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bảy là, tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”.

Tám là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển lý luận về xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và 8 (khóa XII) và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, các lực lượng trong hệ thống chính trị trong đấu tranh trên không gian mạng, mạng xã hội trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Triển khai kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng  lần thứ IV - năm 2019.

Chín là, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (dự kiến vào quý IV-2019) để tuyên dương và nhân rộng các điển hình, tấm gương người tốt việt tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 6 tháng qua, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là do Đảng bộ cơ quan đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cán bộ, đảng viên trong Ban đã nỗ lực cố gắng vươn lên, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, nhất là các ban đảng Trung ương.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương hết sức nặng nề, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, nhạy cảm, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ cơ quan tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao vị thế, vai trò của Đảng bộ cũng như Ban Tổ chức Trung ương. Đảng bộ cần lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản để kịp thời đáp ứng yêu cầu của cấp ủy các cấp. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cho Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị cần khoa học, chính xác, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tăng cường phối hợp giữa các vụ theo dõi địa bàn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho địa phương, cơ sở. Đẩy mạnh tổng kết mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, từ đó xây dựng, phát triển lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tránh hình thức. Tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ trong Ban, đồng thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời động viên, khuyến khích các đảng viên trong Đảng bộ, tạo không khí thi đua sôi nổi và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cơ quan.

Mỗi đảng viên trong Đảng bộ cần gương mẫu, tận tụy, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác; nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, đảng viên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình và đ/c Hà Ban tặng Giấy khen cho đại diện 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 5 tập thể gồm: Chi bộ Tạp chí Xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Chi bộ Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Chi bộ Vụ Tổ chức - Điều lệ, Chi bộ Vụ Địa phương II.Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS