Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp: Triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2019
23:31' 22/7/2019
Ngày 22-7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị. 


Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, với chất lượng ngày càng được nâng cao. Ngoài những công việc thường xuyên, cũng có nhiều việc mới, việc khó nhưng đã được ban tổ chức cấp ủy tham mưu cho ban thường vụ một cách bài bản, chặt chẽ, có hiệu quả. Trong đó, đã chủ động công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nền nếp. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, cấp ủy cấp huyện và các tổ chức đảng tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng; đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Thực hiện tốt Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt Quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Quy định số 01-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021; đồng thời, sơ kết thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ ấp, khóm. Thực hiện có hiệu quả thí điểm các mô hình; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; công tác kết nạp đảng viên bảo đảm chất lượng; thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của cấp mình về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng ở các cấp. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh, đã kịp thời tham mưu cấp uỷ triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, ban tổ chức các cấp ủy
đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 05-KL/BTCTW ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo tiền đề tốt để thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Đồng chí Phan Văn Thắng nêu rõ, 6 tháng cuối năm 2019 là giai đoạn quan trọng của công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời là giai đoạn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị rất nặng nề, đòi hỏi cơ quan tổ chức cấp ủy phải tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt đối với các nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là,
tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu cấp ủy quán triệt và triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Hướng dẫn một số vấn đề về công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ.

Hai là,
thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp: Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Ba là,
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 25-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021; đồng thời, sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII), nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị khoá XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X về nâng cao chất lượng hoạt động đảng bộ xã, phường, thị trấn, nhất là việc đổi mới nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ từng bước đúng thực chất. Thực hiện tốt hơn nữa những nội dung theo Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ. Đánh giá đúng thực chất sinh hoạt chi bộ, phân công đảng viên sát với tình hình thực tế tại chi bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc theo Quy định số 127-QĐ/TW ngày 1-3-2018 của Ban Bí thư khoá XII. Triển khai, thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Bốn là,
đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp cấp ủy nhất là về công tác cán bộ. Tập trung tham mưu cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư.

Năm là,
xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của ban tổ chức các cấp ủy về mọi mặt thông qua việc thực hiện tốt công tác cán bộ; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công tác làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống tiêu cực có hiệu quả. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là triển khai các văn bản về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng: Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông trong việc tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “
lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”,lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tập trung chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đấu tranh chống xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cấp ủy và địa phương, cơ quan, đơn vị, căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Sơ kết, trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3-2) và phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm tiếp theo một cách thiết thực, hiệu quả.

Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS