Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019
2:11' 28/7/2019

Ngày 26-7-2019, tại TP. Trà Vinh, Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019, với sự tham gia của 11 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy là thành viên Cụm thi đua, gồm: Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu,  Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương III cùng đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tới dự.


Đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh 
phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Ngô Chí Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh, với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong 3 năm trở lại đây; trong 3 năm 2016-2018, tăng bình quân hơn 11,27%/năm, 6 tháng đầu năm 2019 tăng 17%. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ngành Tổ chức xây dựng Ðảng tỉnh Trà Vinh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả tốt, với chất lượng cao, đóng góp hiệu quả, thiết thực vào công tác xây dựng Ðảng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí mong rằng, sau hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ được học tập thêm kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, những mô hình hoạt động có hiệu quả của ban tổ chức cấp uỷ các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực. Đặc biệt là kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); xây dựng vị trí việc làm, tinh  giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo cáo sơ kết công tác thi đua do đồng chí Huỳnh Công Lập, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 5 đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 05-KL/BTCTW ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương; tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả và nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, bước đầu tích cực, tạo tiền đề tốt để thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn.

Các đơn vị đã chủ động công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã đạt được những kết quả tích cực; nhiều địa phương đã có cách làm mới, sáng tạo, đưa công tác đánh giá tập thể, cá nhân đi vào nền nếp, thực chất hơn. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chịu tác động.

Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng nền nếp, tính khả thi cao. Làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, bầu cử. Công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ diện Trung ương và cấp ủy các cấp quản lý được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời. Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và trong Cụm Thi đua số 5 tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Các đơn vị tích cực rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế. Hầu hết các địa phương đã thực hiện văn phòng tham mưu giúp việc cấp ủy dùng chung. Theo đó, ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại các phòng chuyên môn, giảm từ 1 đến 2 đầu mối và giảm số lượng cấp phó so với trước.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV - năm 2019, các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm Thi đua số 5 đã xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, gắn với việc triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Việc nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số nơi còn lúng túng, chưa kịp thời, dẫn đến việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn. Triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng gắn với vị trí việc làm một số nơi còn chậm. Việc thực hiện tinh giản biên chế có nơi chưa có lộ trình, kế hoạch cụ thể để đạt tỷ lệ theo quy định. Sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác cán bộ chưa thật nhịp nhàng, đồng bộ, có lúc, có việc chưa kịp thời. Việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Trung ương còn chậm.

Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nơi chưa phản ánh đúng thực chất; tỷ lệ xếp loại tập thể, cá nhân đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn cao hơn quy định. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hạn chế, nhiều nơi có tỷ lệ đảng viên bỏ sinh hoạt đảng khá cao, tỷ lệ đảng viên bị xoá tên chưa giảm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong Đảng chưa chuyển biến tích cực...

Các đại biểu sôi nổi thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được và nguyên nhân của hạn chế, yếu kém; nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm; nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng đã được các đại biểu chia sẻ. 

Tỉnh ủy Trà Vinh tặng biểu trưng hội nghị cho các đơn vị trong Cụm thi đua.

Cụm thi đua số 5 đã thông qua 9 nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 như sau:

Một là, tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tích cực, chủ động chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.     
  
Hai là, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy. Tham mưu cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ. 

Ba là,
tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả sự chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tham mưu đề xuất với Trung ương và cấp ủy cùng cấp đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính trong Đảng, Thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).             

Bốn là, thực hiện tốt công tác nhân sự thường xuyên, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh ở trong và ngoài nước. Thực hiện tốt chế độ, chính sách để tạo động lực cho cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, cống hiến. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay phục vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.                
Năm là, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh phân cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng đi đôi với xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện và xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân được phân cấp. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên với cấp dưới; giám sát của cấp dưới đối với cấp trên; tăng cường giám sát cùng cấp và đẩy mạnh tự kiểm tra, giám sát. Tập trung tham mưu cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW ngày 26-4-2019 của Ban Bí thư.                

Sáu là,
tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Gương mẫu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế theo mục tiêu đề ra. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả “5 hóa”. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Gương mẫu, vô tư, trong sáng, thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là triển khai các văn bản về công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.                     

Bảy là,
đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận, coi trọng tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Tham mưu cấp ủy tổng kết các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.                  

Tám là,
tích cực thực hiện vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu thực hiện các quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.                    

Chín là,
nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Chú trọng tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; tập trung vào việc phản ánh những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong việc triển khai, học tập, quán triệt có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, nhất là nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 và 8 (khóa XII) và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng  lần thứ IV năm 2019.

Đinh Thành
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS