Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp hoàn thành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII ở cấp huyện
17:30' 31/7/2019
Thực hiện Công văn số 48-CV/TBĐLĐ ngày 28-5-2019 của Tiểu ban Điều lệ Đảng về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tổng kết từ cơ sở đến tỉnh. Đến nay, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành việc tổng kết với nhiều kết quả nổi bật.
Đảng bộ huyện Lấp Vò tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.


Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy triển khai đồng bộ. Công tác chính trị, tư tưởng được tập trung đổi mới, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương lần thứ sáu (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó góp phần làm chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng từ huyện đến cơ sở. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu trong công tác tổ chức - cán bộ. Các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được sắp xếp, kiện toàn. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác định hướng về tuyên truyền đã có nhiều tiến bộ, chủ trương, đường lối của Đảng đã được tuyên truyền kịp thời đến nhân dân; đồng thời, đã có sự chủ động trong nắm bắt và định hướng dư luận xã hộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tất cả lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân.

Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng theo quy chế; xây dựng phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát cơ sở, nói đi đôi với làm, giảm bớt tình trạng hành chính hoá trong Đảng.

Công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy cấp huyện có nhiều cải tiến nên việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng ngày càng phù hợp với thực tiễn của địa phương, đồng thời tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, góp phần đưa nhanh nghị quyết, các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên và đi vào chiều sâu, trong đó chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu các tổ chức của hệ thống chính trị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có bước chuyển biến tích cực. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nhận thức của cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên về thi hành Điều lệ Đảng được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh. BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, quy định cụ thể hoá nhiều nội dung của Điều lệ Đảng, nhất là về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ đó tạo nên bước đột phá trong việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác tuyên truyền, giáo dục ở một số nơi chưa thể hiện được tính đa dạng, phong phú trong học tập nghị quyết. Một số đảng viên chưa tự giác nghiên cứu, học tập Điều lệ Đảng và các hướng dẫn, quy định của Trung ương dẫn đến việc thực hiện chưa đúng quy định của Điều lệ Đảng. Trong công tác xây dựng Đảng, một số cấp ủy cơ sở vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chưa phát huy hết vai trò, vị trí là hạt nhân lãnh đạo; chưa thực sự quan tâm chỉ đạo và thiếu các biện pháp hiệu quả thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng. Một số nơi thực hiện chưa nghiêm các nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số nơi vẫn còn xem nhẹ...

Cấp ủy các cấp đã đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm:

Một là, thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các nghị quyết của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng; nắm chắc tình hình và chủ động tham mưu, đề xuất, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hai là, chủ động, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; có tư duy đổi mới, sáng tạo, cách tiếp cận khoa học, phù hợp; mạnh dạn tổ chức thực hiện với bước đi chắc chắn, không chủ quan, nóng vội; kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện các mặt của công tác xây dựng Đảng.

Ba là, coi trọng công tác nghiên cứu, cụ thể hoá Điều lệ Đảng, bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Trong tổ chức thi hành phải giữ đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm Điều lệ Đảng.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn; cần hệ thống hoá, rà soát sắp xếp lại toàn bộ hệ thống văn bản của Đảng.

Năm là, kịp thời thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Sáu là, thường xuyên quan tâm, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, các đảng bộ cấp trên cơ sở nhận định: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải góp phần quan trọng vào việc củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Các cấp ủy đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đổi mới căn bản và toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác xây dựng Đảng. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS