Thời sự - Chính trị
Đảng uỷ Khối Cơ quan Trung ương :
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 135 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý
19:27' 24/9/2019

Sáng 24-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự và phát biểu khai giảng lớp học.

                                 

Đ/c Đỗ Ngọc An phát biểu khai giảng lớp học.

Tham dự lớp học có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học cùng 135 học viên đến từ 40 đảng bộ trực thuộc Khối Các cơ quan Trung ương.


Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác cán bộ và đào tạo đội ngũ cán bộ luôn luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh coi trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức, có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành của Nhân dân.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thường xuyên trực tiếp chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng và Nhà nước. Nhiều năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương rất coi trọng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo trong Khối nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong tình hình mới.

Khóa học nhằm nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các nghị quyết của Đảng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua nội dung các bài giảng, các chuyên đề, thảo luận và nghiên cứu thực tế, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho người học thấm nhuần lý tưởng cách mạng, lối sống, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức, trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng và Nhân dân.

Lớp học diễn ra từ ngày 24 đến 27-9, các học viên sẽ được truyền đạt và trao đổi 7 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, giao lưu, hội nhập quốc tế; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII và Hội nghị Trung ương 5 khóa XII; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Những đặc trưng, tiềm năng tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Theo đồng chí Đỗ Ngọc An, 7 chuyên đề là những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là cập nhật kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là một số kỹ năng góp phần nâng cao nhận thức về giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các học viên tham gia khóa học cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là vấn đề mới, vấn đề khó còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII đã đề ra.


Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS