Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nhiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”
10:40' 28/9/2019

Sáng 27-9-2019, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự.


Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nhiệp tỉnh Hà Tĩnh Tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Những vấn đề đặt ra”.


Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hiện có 106 tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó: 66 đảng bộ cơ sở (có 493 chi bộ trực thuộc); 40 chi bộ cơ sở; tổng số 7.774 đảng viên.

Trong thời gian qua, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; các cấp ủy cơ sở đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban xây dựng đảng dự sinh hoạt tại 69 cấp ủy, chi bộ trực thuộc; tổ chức giám sát chuyên đề về sinh hoạt chi bộ đối với 12 tổ chức cơ sở đảng. Qua giám sát, theo dõi, nhận thấy: Trong sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã chuẩn bị nội dung phù hợp và sát với tình hình thực tế của từng kỳ sinh hoạt; hình thức, nội dung sinh hoạt phong phú hơn; phát huy dân chủ; chú trọng sinh hoạt chuyên đề, nội dung thiết thực, đồng thời bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số tồn tại như: Vẫn còn tình trạng một số ít chi ủy, chi bộ chưa chấp hành nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng; nội dung sinh hoạt nghèo nàn, đơn điệu, thiếu hấp dẫn; vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu chưa cao, tự phê bình và phê bình còn hạn chế; việc tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận của đảng viên còn hạn chế, kỹ năng điều hành một số đồng chí bí thư chi bộ chưa tốt.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề như: Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay. Trong đó, đi sâu thảo luận, phân tích 9 nhóm vấn đề: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; việc lãnh đạo nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở trong sinh hoạt chi bộ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; kỹ năng điều hành của chi ủy, bí thư chi bộ trong sinh hoạt chi bộ; vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt đối với chi bộ trực thuộc; phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên tham gia góp ý thảo luận; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; trách nhiệm của Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ trực thuộc; công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên, phân công công tác đảng viên và kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, trong điều kiện đảng viên hoạt động phân tán.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của chi bộ - hạt nhân chính trị ở cơ sở và đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, từ kinh nghiệm và thực tiễn công tác, thẳng thắn nhìn nhận thực trạng sinh hoạt chi bộ hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, hiến kế các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu; đấu tranh, tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng Đảng...

Tổng kết buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận các ý kiến góp ý sâu sắc, tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các vấn đề: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các yêu cầu trong sinh hoạt chi bộ; cần nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của đảng viên, công tác định hướng, phản bác để chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diện biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng các chuyên đề nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; cần tiếp tục phát huy, nâng cao vai trò, kỹ năng điều hành của chi ủy, đặc biệt vai trò lãnh đạo của bí thư chi bộ.


Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS