Thời sự - Chính trị
Năm 2020, Ngành Tuyên giáo đặt trọng tâm vào tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
0:42' 24/12/2019

Ngày 23-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương dự Hội nghị. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì Hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nêu rõ: “Ngành Tuyên giáo chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội  XIII của Đảng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Năm 2020, Ngành Tuyên giáo cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những ngày lễ lớn như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và các hoạt động quan trọng khác.

Tại hội nghị, báo cáo của Ngành Tuyên giáo cho biết, năm 2019, một trong những hoạt động nổi bật của Ban Tuyên giáo Trung ương là tham mưu giúp Ban Bí thư ban hành Kết luận số 53 ngày 4-6-2019 “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên in-tơ-net, mạng xã hội” và Kế hoạch số 14 ngày 25-3-2019 “thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Tuy nhiên, công tác tuyên giáo vẫn tồn tại hạn chế như: Chất lượng công tác giáo dục chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc, có nơi chưa cao; còn một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu trong học tập nghị quyết; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt; việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân chưa đạt hiệu quả cao. 

Kết luận hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai công tác năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cùng nhiều ngày lễ lớn, vì vậy nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo rất nặng nề. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn ngành cần tham mưu cho cấp ủy, triển khai kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, qua đó góp phần tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận, chắt lọc những vấn đề mới vào hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Ngành Tuyên giáo cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để tăng cường quản lý, nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội; tham mưu, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh khi chuẩn bị đại hội đảng các cấp, không để hình thành các điểm nóng, đe dọa ổn định chính trị, xã hội, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Đây là vấn đề rất quan trọng, nếu nói nghiên cứu tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội thì ban tuyên giáo các cấp phải chủ động, kịp thời cho cấp ủy những dự báo có khả năng xảy ra”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng đề nghị ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện Chỉ thị số 05, Quy định 08, Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. 

Cùng với đó cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, thông tin đối ngoại.

Điểm lại những điểm nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, công tác tham mưu của hệ thống tuyên giáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng thể hiện rõ phương châm “đi trước mở đường” cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mau chóng đi vào đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì triển khai 14 Đề án sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, một số đề án có chất lượng được đánh giá cao, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết và ban hành văn bản chỉ đạo mới…

Công tác tuyên giáo đã chủ động trong công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện các ngày lễ lớn với nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó có những sự kiện có tính nhạy cảm cao liên quan tới cả tuyên truyền đối nội, đối ngoại với nội dung, hình thức, mức độ phù hợp, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong công tuyện giáo vẫn tồn tại hạn chế như: Chất lượng công tác giáo dục chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc, có nơi chưa cao; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt. Trong đó, việc tuyên truyền đưa nghị quyết Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân chưa đạt hiệu quả cao. 

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS