Thời sự - Chính trị
Tập trung tham mưu tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng*
16:41' 25/12/2019

Sáng 25-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí khẩn trương của những ngày cuối năm 2019, chuẩn bị chào đón năm mới 2020, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị tổng kết của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng - một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá các mặt công tác năm 2019 mà chúng ta còn nhìn lại 4 năm từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay; xác định phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2020 và những năm tới. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu dự hội nghị và qua các đồng chí gửi tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí!

Tôi cơ bản tán thành với những nội dung báo cáo đã được các đồng chí chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, chu đáo và có chất lượng; đồng thời đánh giá cao 7 ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm, xây dựng tại hội nghị. Tôi xin nhấn mạnh, trao đổi thêm một số vấn đề sau đây:

1. Về kết quả công tác năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua, có 4 điểm nổi bật sau:

Một là, các cơ quan làm công tác tổ chức - cán bộ trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu và triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng như: Chuẩn bị Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tổng kết Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), tham mưu Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; tham mưu, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các cấp theo đúng tiến độ, có đổi mới, cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng.

Hai là, 4 năm qua, toàn Ngành đã làm tốt công tác nghiên cứu, bám sát tình hình, sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận, thực tiễn đặt ra để tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các văn bản quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã hoàn thành 69/75 đề án và nhiệm vụ được Trung ương giao, đạt 92% kế hoạch, chưa kể một số đề án phát sinh ngoài kế hoạch. Đáng chú ý là đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành 3 nghị quyết, 1 quy định và Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 66 văn bản các loại để thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung mới mà Đại hội XII của Đảng đề ra và những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn về xây dựng Đảng cần phải tháo gỡ giải quyết.

Ba là, đã chú trọng khâu tổ chức thực hiện và tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, với những kết quả nổi bật là:

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tiến hành kiên quyết, kiên trì với nhiều biện pháp đồng bộ, mạnh mẽ, toàn diện và từng bước có chuyển biến quan trọng tích cực; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Đã tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) quyết liệt và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đã kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cường phân cấp, cải cách thủ tục hành chính, giảm số lượng cấp phó, giảm bộ phận phục vụ gắn với xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đáng mừng là, sau 2 năm thực hiện, qua thống kê bước đầu đã giảm được 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; hơn 2.600 phòng và tương đương; hàng trăm đầu mối trực thuộc tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc huyện, giảm hơn 15 nghìn lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó các cấp; giảm hơn 236 nghìn (6,58%) biên chế công chức, viên chức so với năm 2015. Đang khẩn trương sắp xếp giảm 5 đơn vị hành chính cấp huyện, 556 đơn vị hành chính cấp xã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn của các cơ quan tham mưu và cấp ủy các cấp. Có thể nói, đây là một trong những nghị quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Toàn Ngành đã bám sát 2 trọng tâm, 5 đột phá Nghị quyết Trung ương 7 đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ, chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho trước mắt và lâu dài. Đã tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nhất là xây dựng tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Quy trình công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ hơn, đồng thời, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu, thành viên cấp ủy, lãnh đạo và người đứng đầu. Chú trọng xây dựng cơ chế để đổi mới đánh giá cán bộ; thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; chủ động trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội XIII của Đảng. Có thể nói đây là nhiệm vụ rất quan trọng, là việc khó nhưng chúng ta đang đi đúng hướng, có hiệu quả, tác động tích cực công tác cán bộ, tình trạng chạy chức, chạy quyền bước đầu được ngăn chặn.

Việc tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương, đã cụ thể một bước nội dung xây dựng Đảng về đạo đức mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc nêu gương của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và trong xã hội; có tác dụng tích cực để đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức và nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong công tác và trong cuộc sống, nhất là trong công tác chuẩn bị nhân sự bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử.

Bốn là, công tác cán bộ thường xuyên cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, theo quy định. Đã kiện toàn hơn 850 cán bộ và bổ sung, hoàn thiện quy hoạch trên 560 cán bộ diện Trung ương quản lý, hàng chục ngìn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp... Việc quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử từ đầu nhiệm kỳ đến nay cơ bản bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công tâm, công bằng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ được coi trọng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đổi mới cả nội dung và hình thức, gắn với thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược; đồng thời, tranh thủ tối đa các nguồn lực trong hợp tác quốc tế. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng và thực hiện nghiêm túc, bài bản hơn, nhất là về nắm tình hình và vấn đề chính trị hiện nay. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực; công tác kết nạp đảng viên được coi trọng hơn về chất lượng, từng bước khắc phục tình trạng chạy theo số lượng. Công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng đã đi vào thực chất, có tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Năm là, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã gương mẫu và có nhiều nỗ lực trong rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đã giảm được nhiều phòng, ban, số lượng lãnh đạo các cấp và giảm khoảng 8% biên chế so với năm 2015. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc; chuẩn hóa các quy định, quy trình gắn với cải cách hành chính; phân định rõ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành để triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả hơn.

Có thể nói, 4 năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; đóng góp tích cực, hiệu quả vào những thành tựu chung của đất nước, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng. Xin thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúng tôi nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của toàn Ngành. Bên cạnh những thành tích đạt được rất đáng ghi nhận, Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Tôi xin nhấn mạnh, làm rõ hơn và lưu ý một số vấn đề sau:

Những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn diễn biến phức tạp, chúng ta không thể chủ quan, mơ hồ, mất cảnh giác. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ trước sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị kết quả chưa cao. Chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn.

Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị chưa thật sự mạnh mẽ, đồng bộ ở các cấp, các ngành; vẫn có nơi, có lúc còn biểu hiện chủ quan, nóng vội thụ động, trông chờ, ỷ lại, cầu toàn.

Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch ở các địa phương vừa qua còn thiếu sự thống nhất về nội dung và cách tổ chức thực hiện. Công tác tham mưu, ban hành chính sách cán bộ chưa được quan tâm đúng mức, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận kết quả còn chưa cao, theo tôi, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập mà chúng ta cần khắc phục chính là sự quyết tâm phải cao hơn nữa, phải nỗ lực lớn hơn nữa, phải hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và cũng là năm chúng ta kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, các đồng chí cần phát huy những ưu điểm và kết quả đạt được; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy có những giải pháp kịp thời, phù hợp để thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Báo cáo đã nêu; đồng thời, đề nghị các đồng chí tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, phải bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, các đồng chí phải chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trước hết là công tác nhân sự. Việc chuẩn bị nhân sự, phải căn cứ vào các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực sự phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục rà soát quy hoạch cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự; lựa chọn những cán bộ thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, vừa hồng vừa chuyên tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới và kiên quyết không để lọt những cán bộ kém phẩm chất, yếu năng lực và uy tín thấp, thiếu gương mẫu, cục bộ, bè phái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, quan liêu cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với Nhân dân, bản thân và gia đình thiếu gương mẫu vào cấp ủy các cấp. Tham mưu tổ chức tốt đại hội đảng bộ cấp mình và chỉ đạo đại hội cấp dưới; tổ chức tốt việc thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phân cấp, phân quyền, thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian; giảm tỷ lệ người phục vụ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động. Trong quá trình thực hiện cần tích cực nghiên cứu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là khi thực hiện thí điểm một số mô hình mới.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương; tập trung ngăn chặn và đẩy lùi bằng được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và trong xã hội. Có giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc nêu gương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và tăng cường giám sát việc thực hiện, trước hết là thực hiện trách nhiệm nêu gương trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trong công tác nhân sự.

Thứ ba, tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và của Nhà nước. Làm tốt chức năng tham mưu về công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; giữa kế thừa và đổi mới, ổn định và phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, cần sớm tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để khuyến khích đổi mới, sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tư, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược để tiếp tục cụ thể hóa thành khung chương trình đào tạo, tăng cường huy động các nguồn lực để đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc.

Thứ năm, tiếp tục củng cố, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng theo phương châm mà các đồng chí đã đề ra là “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu và tinh thông”; đồng thời, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo quyết tâm mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2020. Đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, đề nghị các đồng chí bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chăm lo xây dựng lực lượng, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu và tính chiến đấu của người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ phát triển mới hiện nay. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, trước mắt là tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thưa các đồng chí!

Đất nước ta sắp đi qua năm 2019, một năm có rất nhiều dấu ấn, kết quả tốt đẹp đạt được. Tôi rất mong và tin tưởng rằng các đồng chí làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn quốc không thỏa mãn với những kết quả đạt được và cũng không chùn bước trước thách thức, khó khăn, phức tạp; tiếp tục rèn luyện về mọi mặt, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với kết quả năm 2020 cao hơn năm 2019, xứng đáng với lòng mong đợi và tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới và đón Xuân Canh Tý, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu dự hội nghị và qua các đồng chí, gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các đồng chí!
--------------------------------
*Đầu đề do Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng đặt.


PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS