Thời sự - Chính trị
Tích cực tham mưu có chất lượng góp phần vào thành công Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII); tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở; chuẩn bị thật tốt cho Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương
19:10' 18/5/2020
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban Ban Tổ chức Trung ương ngày 18-5-2020.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của đất nước, người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và tiếp tục chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19, từ ngày 1 đến 17-5-2020, Ban Tổ chức Trung ương đã tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), nhất là tổng kết công tác nhân sự Đại hội XII và xây dựng Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và phân bổ đại biểu các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau Hội nghị, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện và triển khai kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII). Đồng thời, tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở, chuẩn bị thật tốt triển khai đồng bộ đại hội đảng cấp trên cơ sở đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo quy định; tích cực triển khai các đề tài, đề án theo kế hoạch đã đề ra.  Quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị xây dựng, hoàn thiện Đề án trình BCH Trung ương về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khoá XIII; tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII trình Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII). Đồng thời, chuẩn bị nghiêm túc theo quy định về công tác nhân sự, làm cơ sở để Bộ Chính trị xem xét, quyết định trình BCH Trung ương tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và bầu bổ sung 2 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chuẩn bị để Trung ương thực hiện theo thẩm quyền giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tại Hội nghị, BCH Trung ương đã thống nhất cao với Báo cáo của Bộ Chính trị, nhất trí việc xác định cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên BCH Trung ương khoá XIII, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu “coi trọng nâng cao chất lượng; có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của BCH Trung ương; bảo đảm có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và của toàn Đảng”.

Công tác chỉ đạo, theo dõi tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả: phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2020, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Phân công cán bộ tham gia các đoàn đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư; tổng hợp kết quả, tiến độ đại hội điểm cấp cơ sở; dự và chỉ đạo đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị…

Với mục tiêu kép “Vừa chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao”, ngoài nhiệm vụ tham mưu chuẩn bị các nội dung trình Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), đã hoàn thiện Báo cáo Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW của BCH Trung ương và 4 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí năm 2020. Hoàn thiện Kế hoạch xuất bản số Tạp chí đặc biệt; dự thảo đề cương báo cáo bằng hình ảnh “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: 90 năm đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng”. Ban hành các quyết định thành lập và quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin điện tử nội bộ và triển khai các hoạt động khác nhằm hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Không được chủ quan, hài lòng với các kết quả đã đạt được, cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng, trong thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc, làm thật tốt công tác nhân sự, chỉ đạo, theo dõi tiến độ đại hội đảng bộ các cấp, tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; đồng thời, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội, BCH Trung ương khóa XIII phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới”.

Trích Bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS