Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28-6-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
17:50' 29/6/2020

Quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức các hội nghị xin ý kiến các ban đảng ở Trung ương để hoàn thiện các đề tài, đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 7-2020. Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của 3 cơ quan: Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở, góp phần quan trọng chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ Cơ quan… là những kết quả nổi bật trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28-6-2020 được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần định kỳ ngày 29-6-2020.
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì phát biểu tại cuộc họp giao ban Ban Tổ chức Trung ương chiều 29-6-2020.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương trong nội bộ Cơ quan. Tại Hội nghị, sau khi nghe phần trình bày nội dung phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, các đại biểu còn được trao đổi, thảo luận góp phần chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 75 của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục theo dõi, dự và nắm tình hình đại hội điểm cấp trên cơ sở tại các địa phương, đơn vị, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tổng hợp và phân công cán bộ tham gia các đoàn công tác của 12 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Dự kiến phương hướng bố trí, sắp xếp, kiện toàn bí thư tỉnh, thành ủy phục vụ công tác chuẩn bị một bước đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7-2020; trong đó đã hoàn thiện Đề án “Bổ sung, sửa đổi Quy định số 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị”. Tổ chức các hội nghị xin ý kiến của các ban đảng ở Trung ương về 3 đề án: “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị”; “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”; “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác cán bộ nội bộ của Cơ quan. Đã tổ chức thi tuyển chức danh Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, khách quan; hoàn thành việc chấm thi công chức năm 2020; tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức về công tác tại Ban từ đầu nhiệm kỳ đến nay để trao đổi tình hình công việc, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cán bộ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, nâng cao hiệu quả công việc. Tích cực phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do 3 cơ quan phối hợp tổ chức.

Kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị bám sát chương trình công tác, trong tuần tới, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung cao độ hoàn thiện các đề tài, đề án báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7-2020 bảo đảm chất lượng và tiến độ; tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các hội nghị góp ý về Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; đại hội cấp trên cơ sở; góp phần chuẩn bị đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương và sơ kết đại hội cấp cơ sở.

Ba là, triển khai 5 đoàn giám sát về công tác cán bộ năm 2020 do các đồng chí Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, phối hợp với Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 với trọng tâm là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và nhân sự HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm là, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong đó tập trung cải tạo Phòng Truyền thống Cơ quan, xây dựng phim tư liệu Ngành.

“Giữ vững nguyên tắc trong suốt quá trình chuẩn bị nhân sự, nhất là khi xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm càng phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân”. Trích “Kết luận 75-KL/TW, ngày 30-5-2020 về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.


Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS