Thời sự - Chính trị
Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2021
19:5' 5/2/2021
Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, khoa học các nội dung, điều kiện phục vụ, tổ chức, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay sau khi đại hội kết thúc; tham mưu tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2021. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2021, ngày 5-2-2021.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tháng 1-2021, trong bối vừa tăng cường phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa tập trung cao độ tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng, toàn Ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, cơ bản bảo đảm chất lượng, tiến độ, trong đó, có một số kết quả, cụ thể:

Một là, tham mưu chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ, tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo khí thế trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân,. Cùng với các báo cáo khác, “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XIII” đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng Dân”. “Dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của Đại hội XIII” được tham mưu kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện các quy chế tại Đại hội XII, công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tình hình, bối cảnh của Đại hội XIII; bảo đảm phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quá trình tổ chức Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo những kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 1-2021.

Hai là, báo cáo công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị công phu, chặt chẽ, bài bản, khoa học, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: “Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, rộng đến hẹp, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định, làm đến đâu chắc đến đó”. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, đã tham mưu chuẩn bị công tác bầu cử chu đáo, bầu xong trong một lần đủ 200 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu 23 đồng chí tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư (trong đó, 18 Ủy viên Bộ Chính trị; 5 Ủy viên Ban Bí thư) và bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIII với số phiếu tập trung cao.

Ba là, góp phần tham mưu, phối hợp tổ chức Đại hội bảo đảm chu đáo, cẩn thận cho các đại biểu từ nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại đến cách thức làm việc và bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Tham gia giúp việc Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội và phục vụ Tiểu ban Điều lệ Đảng, kịp thời tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu tại các đoàn về các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bốn là, công tác thông tin - tuyên truyền được chú trọng với nhiều dấu ấn đặc sắc. Đội ngũ cán bộ, phóng viên tham gia Trung tâm báo chí Đại hội XIII đã chủ động, phản ánh kịp thời thông tin, diễn biến và kết quả Đại hội, tạo khí thế, niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch liên quan đến nhân sự Đại hội, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên. Đã tổ chức thành công Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 với số lượng và chất lượng các tác phẩm dự Giải được nâng lên; ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín và sức lan toả, góp phần làm sâu sắc, tô thắm thêm Giải Báo chí Quốc gia.

Năm là, tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình làm việc năm 2021. Đồng thời, tham mưu tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Đến nay, đã có 60/67 tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 37/67 bộ, ban, ngành hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ, ban cán sự đảng, đảng đoàn.

Sáu là, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của toàn Ngành tiếp tục được quan tâm thực hiện, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công sở; thực hiện nghiêm công tác phòng, chống chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ. Cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã đã chủ động tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Thời gian tới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn Ngành cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, đầm ấm, ý nghĩa, lành mạnh và an toàn. Đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tậm sau:

1. Tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Chuẩn bị tốt cho Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Cụ thể hóa các Nghị quyết thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2021-2025; hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Tham mưu phân công công tác đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đồng chí bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII không tái ứng cử hoặc đến tuổi nghỉ hưu sau Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu tiếp thu hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trên cơ sở đó, hoàn thiện và ban hành văn kiện Đại hội XIII; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

3. Phối hợp tham mưu; triển khai kế hoạch, cụ thể hóa việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương. Tham mưu thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

4. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ thường xuyên và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ và vấn đề lịch sử chính trị; nắm chắc, giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, in-tơ-nét... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ.

5. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII. Quan tâm đầu tư thích đáng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận về tổ chức xây dựng Đảng.

6. Chú trọng tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” năm 2021 một cách thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa. Tuyên truyền và phổ biến rộng rãi kết quả Đại hội XIII của Đảng, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới.

7. Tiếp tục coi trọng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo phương châm “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của toàn Ngành; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

8. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Từng bước đổi mới công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong toàn Ngành, bảo đảm hiệu quả, thực chất nhằm tạo sức lan tỏa, khí thế mới và động lực mới khi bước vào nhiệm kỳ mới.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS