Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp
20:36' 15/1/2022
Sáng 14-1, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị chuyên đề về hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.


Tham dự còn có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo 213 của tỉnh về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; đại diện Thường trực Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Các khu kinh tế tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ cùng một số đồng chí bí thư, phó bí thư đảng uỷ cơ sở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, đồng chí Trần Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống.

Theo đó, tính đến cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh tổng số tổ chức đảng theo Quy định số 287-QĐ/TW là 20 (5 chi bộ cơ sở; 15 đảng bộ cơ sở); tổ chức đảng theo Quy định số 288-QĐ/TW là 2 (1 chi bộ cơ sở; 1 đảng bộ cơ sở), với 2.093 đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW, Quy định số 288-QĐ/TW đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở loại hình doanh nghiệp thực hiện; qua đó, các chi bộ, đảng bộ tiến hành xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ theo chức năng nhiệm vụ loại hình doanh nghiệp, quy chế làm việc xác định rõ mối quan hệ công tác giữa chi bộ, đảng bộ, cấp uỷ với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc và được các cấp uỷ tổ chức, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc quy chế. Sau đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp uỷ kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế làm việc cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, đến nay, các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng quy chế làm việc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thảo luận tập trung nội dung Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổng kết thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW của Ban Bí thư khoá X, trong đó tập trung thảo luận những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; những vấn đề thực tiễn đặt ra và bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, cấp bách nhằm tạo chuyển biến rõ nét về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tham luận của một số đảng bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp như: Vai trò của cấp uỷ, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển doanh nghiệp; Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp; Đổi mới nội dung sinh hoạt, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở doanh nghiệp; Công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp; Về chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao các loại hình doanh nghiệp ở nước ta nói chung, ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng đang phát triển nhanh, đa dạng, phong phú và có những đặc điểm mới. Đồng chí Phan Văn Thắng lưu ý các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và coi trọng công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; thực hiện nghiêm chủ trương bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp, nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Các cấp, các ngành đẩy mạnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng gắn với cơ cấu lại tổ chức doanh nghiệp một cách đồng bộ và thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Phát huy những kết quả đã đạt được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phan Văn Thắng đề nghị:

Thứ nhất, các cấp uỷ cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như toàn xã hội; tiếp tục triển khai, thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27-9-2021 của Ban Tổ chức Trung ương về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18-9-2019 của Ban Bí thư khoá XII về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20-12-2021 của Ban Bí thư khoá XIII về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống. Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20-12-2021 của Ban Bí thư khoá XIII về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 27-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Giao Ban Chỉ đạo 213 của tỉnh xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp. Phối hợp với chủ doanh nghiệp lãnh đạo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh; kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người lao động.

Thứ ba, thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với các chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đồng thời cũng cố và phát triển tổ chức đảng gắn với phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, đảng bộ cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của các đơn vị. Tạo mối quan hệ phối hợp hài hoà giữa cấp uỷ với chủ doanh nghiệp, gắn lợi ích phát triển của doanh nghiệp với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ. Tạo điều kiện thuận lợi cho cấp uỷ viên tham gia học tập lý luận chính trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và đảng viên mới.

Thứ tư, đổi mới chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể, nhất là vai trò của công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp. Phối hợp với chủ doanh nghiệp tạo nhiều phong trào hoạt động thiết thực, hiệu quả từ đó phát hiện, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Có nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng những tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đồng thời biểu dương, khen thưởng các chủ doanh nghiệp đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động hiệu quả.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS