Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
16:30' 16/1/2022

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.


Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2021, Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tập trung tổ chức, chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phòng chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, 65 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương 16 tập thể, 32 cá nhân, trong đó có 4 tập thể, 4 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy vinh danh; tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 bằng hình thức chấm video clip và bình chọn trên trang web của Đảng bộ Khối. Các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ.

Trong năm, Đảng ủy Khối đã kịp thời tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Thành ủy và Sở Nội vụ; tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới tỉnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị bảo đảm theo yêu cầu của cấp trên.

Về công tác tổ chức - cán bộ, đã thực hiện đầy đủ kịp thời và đặc biệt đã ban hành 12 bộ mẫu quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 8 loại hình tổ chức cơ sở đảng và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng kịp thời bổ sung quy chế làm việc; tập trung nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ, trong năm Đảng ủy Khối đã dự sinh hoạt tại 42 chi bộ. Thành lập 2 tổ chức đảng cơ sở đảng, kịp thời kiện toàn cấp ủy tại 25 tổ chức cơ sở đảng, kiện toàn cấp ủy của Đảng bộ Khối; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, chú trọng. Đánh giá, nhận xét đối với 105 cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các tập đoàn, tổng công ty; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 202 đồng chí; đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn góp nhà nước, kiểm soát viên các doanh nghiệp nhà nước đối với 24 đồng chí. Phối hợp mở 2 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 163 đồng chí; 6 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng cho 336 quần chúng; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 242 đảng viên mới; kết nạp 271 đảng viên, công nhận 231 đảng viên chính thức, đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đồng chí. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, kịp thời kiểm tra, rà soát, bổ sung, đối khớp hồ sơ, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2021; ban hành thông báo kết quả xếp loại 25 tổ chức cơ sở đảng đối với các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Trong năm, toàn Đảng bộ Khối đã kiểm tra 158 tổ chức đảng và 104 đảng viên; giám sát 74 tổ chức đảng và 195 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 57 đảng viên.

Các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc cải cách hành chính trong Đảng tiếp tục đi vào nền nếp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp được quan tâm. Công tác huy động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học đạt kết quả cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong một năm, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh COVID-19, song với sự đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị nên tỉnh nhà đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các đơn vị trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và đã tham mưu cho tỉnh nhiều nghị quyết về công tác cán bộ, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng, kết luận về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính,... Năm 2022, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh nhà cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, vì vậy, Đảng bộ Khối cần phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng, đòi hỏi Đảng ủy Khối tập trung bám nắm các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, triển khai hiệu quả, sâu rộng xuống các tổ chức cơ sở đảng. Tập trung nâng cao vai trò của cấp ủy cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; quan tâm, dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng Đảng; đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm, tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng; phát huy tốt vai trò nêu gương người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc quy định đảng viên sinh hoạt và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; thực hiện tốt mối quan hệ trong làm việc, đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở; tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 của các tổ chức đoàn thể.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời, đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở nghiêm túc đánh giá rõ các hạn chế, tồn tại, xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2022; trong đó tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy dân chủ cơ sở, thường xuyên tự phê bình và phê bình, không ngừng củng cố, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ; thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, thực thi công vụ một cách khách quan, công tâm, tập trung cao và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Giấy khen cho 24 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS