Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần thứ chín Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
13:49' 7/11/2016
Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ chín không có cá nhân nào dự đoán chính xác con số 731 người trả lời đúng cả 4 đáp án. Cùng các câu trả lời đúng, giải Nhất may mắn đã thuộc về Nguyễn Thị Liễu (Hà Nội) nhờ con số dự đoán gần hơn cả so với các cá nhân tham gia dự thi.


Đáp án cuộc thi tuần thứ chín:

Câu hỏi 1:

Phương án 2: Góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; khẳng định lịch sử hình thành và phát triển dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hoá Việt Nam

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Một số ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn đã có đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Câu hỏi 3:

Phương án 3: Quốc sách.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực.

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 731 người.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần thứ chín thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất:  Nguyễn Thị Liễu
                  Cầu Diễn, Hà Nội
                  Điện thoại: 0163.896.7119
Trả lời đúng; dự đoán 835 người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 16h29’ ngày 06-11-2016).

Giải Nhì:   Nguyễn Thị Lan Oanh
                  Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
                  Điện thoại: 0121.319.6638          
Trả lời đúng; dự đoán 843 người trả lời đúng
(Thời gian tham gia thi: 16h26’ ngày 06-11-2016).

Giải Ba:   Trương Công Trương
                59 đường 2, phường Bình An,
                Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
                Điện thoại: 0121.824.3213          
Trả lời đúng; dự đoán 1.001 người trả lời đúng
(Thời gian tham gia thi: 7h25’ ngày 07-11-2016).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười (từ ngày 07 đến ngày 14-11-2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Trong những phương án trả lời dưới đây (về một trong những định hướng lớn phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ) đâu là phương án đúng được nêu trong Văn kiện Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Phương án 2: Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu châu Á; đến năm 2030, có nhiều lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới.

Phương án 3: Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu thế giới; đến năm 2030, có những lĩnh vực mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến thế giới.

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nhận định như thế nào về kết quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong 5 năm 2011 - 2015?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã tạo dựng được nhiều hoạt động văn hóa trong cộng đồng.

Phương án 2:  Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Phương án 3: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã khơi dậy được nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng.

CÂU HỎI 3: Nguyên nhân chủ yếu của những kết quả đạt được trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 5 năm 2011 - 2015 được Văn kiện Đại hội XII nêu như thế nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Chủ trương của Đảng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, phát triển, xây dựng con người và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đã trở thành tư tưởng chỉ đạo cho nhiều chương trình, kế hoạch phát triển.

Phương án 2: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự đầu tư của Nhà nước, sự tham gia của nhân dân là những nhân tố quyết định tạo ra những chuyển biến của sự nghiệp phát triển văn hoá, xây dựng con người.

Phương án 3:  Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 4: Trong phương hướng, nhiệm vụ về phát triển văn hóa, xây dựng con người, Văn kiện Đại hội XII đề ra: “Mức đầu tư của Nhà nước cho văn hóa phải (…)  với mức tăng trưởng kinh tế. Trong dấu (…) là nội dung gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Cao hơn.

Phương án 2: Tương ứng.

Phương án 3: Đảm bảo.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS