Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần thứ mười bốn Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
16:50' 12/12/2016

Ngoài giải Nhất thuộc về Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) với số dự đoán chính xác, Giải Nhì và Giải Ba cuộc thi tuần 14 đã may mắn thuộc về Tạ Ngọc Thế (Thái Bình) và Tạ Thị Quế (Vĩnh Long) nhờ thời gian tham gia thi sớm hơn so với những cá nhân cùng đưa ra số dự đoán người trả lời đúng.Đáp án cuộc thi tuần thứ mười bốn:

Câu hỏi 1:

Phương án 2: Chú trọng sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo, vật liệu mới.

Câu hỏi 2:

Phương án 3: Từng bước

Câu hỏi 3:

Phương án 1: Phát triển bền vững.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: Quản lý tài nguyên.

 

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 2.011 người.

 

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 14 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất:  Nguyễn Thị Phương

                    Thôn Thu Hảo, xã Quảng Cư

                    Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

                    Điện thoại: 0166.817.0847

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.011 người.

(Thời gian tham gia thi: 17h29’ ngày 10-12-2016).

 

 Giải Nhì:  Tạ Ngọc Thế

                   67 - Văn Hàn Bắc, xã Thái Hưng,

                   Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

                   Điện thoại: 0166.503.3044           

 Trả lời đúng; dự đoán 2.009 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 19h01’ ngày 6-12-2016).

 

 

Giải Ba:   Tạ Thị Quế

                 50/42B -  Trần Phú

                 Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

                 Điện thoại: 0988.379.426            

 Trả lời đúng; dự đoán 2.009 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 19h04’ ngày 6-12-2016).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười lăm (diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-12-2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Mục tiêu trọng yếu của quốc phòng, an ninh nước ta trong tình hình mới được Văn kiện Đại hội XII nêu như thế nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa;

Phương án 2: bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hoá dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

 

CÂU HỎI 2: Văn kiện Đại hội XII nhận định như thế nào về thế trận quốc phòng toàn dân nước ta thời gian qua?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn chiến lược quan trọng.

Phương án 2:  Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân chưa được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn chiến lược quan trọng.

Phương án 3: Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn chiến lược quan trọng.

 

CÂU HỎI 3: Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là (…)”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Chủ lực.

Phương án 2: Hạt nhân.

Phương án 3: Nòng cốt.

 

CÂU HỎI 4: Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình. Kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế - xã hội trong mọi tình huống”. Nhiệm vụ này được Văn kiện Đại hội XII đề ra trong lĩnh vực nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Phương án 2: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phương án 3: Hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS