Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần 15 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
9:11' 20/12/2016
Cuộc thi trắc nghiệm tuần 15 tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng có 2.059 người trả lời đúng tất cả các đáp án. Đây cũng là con số được nhiều người tham gia thi dự đoán chính xác. Tuy nhiên căn cứ vào thời gian tham gia, 3 cá nhân: Phạm Xuân Tăng (Ninh Thuận), Hồ Thị Hoa và Nguyễn Chí Công (Hà Tĩnh) đã may mắn đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi tuần qua.


Đáp án cuộc thi tuần 15:

Câu hỏi 1

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được tăng cường, củng cố, nhất là trên các địa bàn chiến lược quan trọng.

Câu hỏi 3:

Phương án 3: Nòng cốt.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

 

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 2.059 người.

 

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 15 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất:  Phạm Xuân Tăng

                    Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thuận Bắc

                    Tỉnh Ninh Thuận

                    Điện thoại: 0168.952.1896

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.059 người.

(Thời gian tham gia thi: 8h11’ ngày 14-12-2016).

 

 Giải Nhì:  Hồ Thị Hoa

                   Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang

                   Tỉnh Hà Tĩnh

                   Điện thoại: 0163.751.9127           

 Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.059 người.

(Thời gian tham gia thi: 10h35’ ngày 15-12-2016).

Giải Ba:   Nguyễn Chí Công

                 Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang

                 Tỉnh Hà Tĩnh

                 Điện thoại: 0962.856.754

 Trả lời đúng; dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 2.059 người. 

(Thời gian tham gia thi: 9h01’ ngày 16-12-2016).

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười sáu (diễn ra từ ngày 19 đến ngày 26-12-2016) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp (…) và quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Văn hóa.

Phương án 2: Chính trị

Phương án 3: Kinh tế.

 

CÂU HỎI 2: Để nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Văn kiện Đại hội XII  xác định trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm phục vụ mục tiêu gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Phương án 2: Nhằm phục vụ mục tiêu kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

 

CÂU HỎI 3: Trong những phương án trả lời dưới đây (về nội dung “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”), đâu là phương án đúng với Văn kiện Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phương án 2: Đại đoàn kết toàn dân tộc là xây dựng "thế trận lòng dân", tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

 

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII xác định tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và…?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đội ngũ doanh nhân.

Phương án 2: Đội ngũ trí thức.

Phương án 3: Đội ngũ những người lao động./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS