Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 20
14:52' 23/1/2017
Cuộc thi trắc nghiệm tuần 20 không có cá nhân nào dự đoán chính xác con số 2.453 lượt người trả lời đúng tất cả các đáp án. Căn cứ vào Thể lệ cuộc thi, 3 cá nhân Nguyễn Văn Thanh (Nghệ An), Nhữ Anh Nghiệp (Gia Lai), Nguyễn Lương Đức (Quảng Nam) đã đạt giải cuộc thi tuần qua với con số dự đoán sát nhất và thời gian tham gia thi sớm hơn.Đáp án cuộc thi tuần 20:

Câu hỏi 1:

Phương án 3: Nhiệm vụ trọng tâm thứ sáu (6).

Câu hỏi 2:

Phương án 2: Khoảng 65 - 70%.

Câu hỏi 3:

Phương án 1: Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: Sáng tạo./.

 

Số người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 2.453 người.

 

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 20 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất:  Nguyễn Văn Thanh

                    Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

                    Điện thoại: 0904.949.997

Trả lời đúng; dự đoán 2.452 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 14h23’ ngày 20-1-2017).

 

 

Giải Nhì:  Nhữ Anh Nghiệp

                   Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ayun Pa

                   Tỉnh Gia Lai

                   Điện thoại: 0127.685.6899           

 Trả lời đúng; dự đoán 2.451 người trả lời đúng

(Thời gian tham gia thi: 15h33’ ngày 16-1-2017).

 

Giải Ba:   Nguyễn Lương Đức

                 159 Trưng Nữ Vương

                 TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

                 Điện thoại: 0983.849.251           

 Trả lời đúng; dự đoán 2.456 người trả lời đúng 

(Thời gian tham gia thi: 08h51’ ngày 17-1-2017).

 

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ hai mươi mốt (diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30-1-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người ở nước ta đạt khoảng bao nhiêu USD?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Khoảng 3.200 - 3.500 USD.

Phương án 2: Khoảng 3.700 - 4.000 USD.

Phương án 3: Khoảng 4.200 - 4.500 USD.

CÂU HỎI 2: “Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Nội dung trên là nhiệm vụ thứ mấy trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất (1).

Phương án 2: Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai (2)

Phương án 3: Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba (3).

CÂU HỎI 3: Trong những phương án trả lời dưới đây, đâu là một trong những nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được nêu trong Văn kiện Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ; xây dựng một số trung tâm nghiên cứu hiện đại.

Phương án 2: Đầu tư thích đáng và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ quốc tế cho các công trình trọng điểm quốc gia, các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phương án 3: Tất cả những nội dung trên.

 CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu: “Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có (…)”. Hãy chọn phương án đúng với nội dung trong (…)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Có giá trị và ý nghĩa cách mạng to lớn.

Phương án 2: Có giá trị quan trọng.

Phương án 3: Có ý nghĩa lịch sử./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS