Văn hóa - Xã hội
Kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng tuần 24
15:52' 20/2/2017Các giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi trắc nghiệm tuần 24 thuộc về các cá nhân: Nguyễn Văn Quân (Hà Tĩnh), Trần Thị Liễu (Nam Định) và Nguyễn Thị Lan Dương (Hà Nội).   

 

Đáp án cuộc thi tuần 24:

Câu hỏi 1:

Phương án 2: Đạt trên 80% dân số.

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Nhiệm vụ tổng quát thứ hai (2).

Câu hỏi 3:

Phương án 3: Người học.

Câu hỏi 4:

Phương án 2: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người.

 

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 1.865.

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 24 thuộc về các cá nhân sau đây:

 

Giải Nhất:  Nguyễn Văn Quân

                              Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê

                              Tỉnh Hà Tĩnh

                    Điện thoại: 0912.593.444

Trả lời đúng; dự đoán 1.866 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 08h22’ ngày 20-2-2017).

 

 Giải Nhì:  Trần Thị Liễu

                             Xã Giao Long, huyện Giao Thủy

                             Tỉnh Nam Định

                   Điện thoại: 0163.896.7119

 Trả lời đúng; dự đoán 1.869 lượt người trả lời đúng.

(Thời gian tham gia thi: 08h23’ ngày 20-2-2017).

 

Giải Ba:   Nguyễn Thị Lan Dương

                 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội

                 Điện thoại: 0904.718.459           

 Trả lời đúng; dự đoán 1.870 lượt người trả lời đúng. 

(Thời gian tham gia thi: 08h25’ ngày 20-2-2017).

 

 

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 25 (diễn ra từ ngày 20 đến 27-2-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

 

CÂU HỎI 1: Nhìn lại 30 năm đổi mới, Đảng ta đã rút ra 5 bài học cơ bản, trong đó có nội dung: “Phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nội dung này là bài học thứ mấy được nêu trong Văn kiện Đại hội XII?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Bài học thứ ba (Ba là)

Phương án 2: Bài học thứ tư (Bốn là)

Phương án 3: Bài học thứ năm (Năm là)

 

CÂU HỎI 2: “Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”. Đây là nhiệm vụ thứ mấy trong 12 nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Nhiệm vụ thứ tám (8)

Phương án 2: Nhiệm vụ thứ chín (9)

Phương án 3: Nhiệm vụ thứ mười (10)

 

CÂU HỎI 3: Văn kiện Đại hội XII nêu chỉ tiêu đến năm 2020, tỉ lệ đô thị hóa của nước ta đạt khoảng bao nhiêu phần trăm (%)?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đạt 28 - 30%

Phương án 2: Đạt 38 - 40%

Phương án 3: Đạt 42 - 45%

 

CÂU HỎI 4: Văn kiện Đại hội XII nêu “Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng (…), phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề”. Nội dung trong (…) là gì ?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Thiết thực, đa dạng, khoa học

Phương án 2: Hiện đại, phong phú, chuyên nghiệp

Phương án 3: Tinh giản, hiện đại, thiết thực./.

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS