Văn hóa - Xã hội
Kết quả tuần 26 Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng
17:9' 6/3/2017
Ban Tổ chức xin chúc mừng các cá nhân: Đinh Văn Tuấn (Nghệ An), Nguyễn Thị Thu Hồng (Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Thủ (Khánh Hòa) đã may mắn giành giải thưởng cuộc thi tuần 26.

Đáp án cuộc thi tuần 26:

Câu hỏi 1:
Phương án 2: 95% dân cư thành thị, 90% dân cư nông thôn

Câu hỏi 2:

Phương án 1: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Câu hỏi 3:
Phương án 3: nòng cốt, đi đầu   

Câu hỏi 4:
Phương án 2: Xây dựng, phát triển văn hóa, con người

Số lượt người dự thi trả lời đúng cả 4 đáp án: 825

Căn cứ vào Thể lệ Cuộc thi, 3 giải Nhất, Nhì, Ba tuần 26 thuộc về các cá nhân sau đây:

Giải Nhất: Đinh Văn Tuấn

                 Xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng; dự đoán chính xác số lượt người trả lời đúng: 825
(Thời gian tham gia thi: 12h26’ ngày 02-3-2017).

Giải Nhì: Nguyễn Thị Thu Hồng
               Văn phòng Đảng ủy phường Cam Phú
               TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
              

Trả lời đúng; dự đoán 823 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 06h58’ ngày 05-3-2017).

Giải Ba: Nguyễn Văn Thủ
              Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Phú
              TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
              

Trả lời đúng; dự đoán 822 lượt người trả lời đúng.
(Thời gian tham gia thi: 06h57’ ngày 05/-3-2017).

Cuộc thi trắc nghiệm tuần 27 (diễn ra từ ngày 06 đến 13-03-2017) có nội dung câu hỏi như sau:

CÂU HỎI 1: “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, thực hiện tốt bình đẳng giới, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển tài năng…”. Đây là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung nào?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:


Phương án 1: Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Phương án 2:
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Phương án 3:
Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

CÂU HỎI 2: “Thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do (…) làm nòng cốt và phụ trách”. Nội dung trong (…) là gì?

Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phương án 2:
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phương án 3: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

CÂU HỎI 3: Trong các phương án dưới dây, đâu là một trong những phương hướng, nhiệm vụ được Văn kiện Đại hội XII nêu lên thuộc lĩnh vực nội dung “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế”?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1:
Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Phương án 2:
Kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia và ổn định chính trị của đất nước.

Phương án 3:
Tất cả những nội dung trên.

CÂU HỎI 4: Nhiệm vụ thứ năm (5) trong “Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII” là phương án nào?


Các phương án trả lời trắc nghiệm:

Phương án 1: Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững.

Phương án 2: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phương án 3:
Tất cả những nội dung trên.

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS